Xin moi tham gia va post bai de moi nguoi cung thuong thuc.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Moi ban tham gia club trao doi kien thuc Giao Luu Tu Do De tham gia :

Ban chi can gui e-mail trong den dia chi : giaoluutudo-subscribe@yahoogroups.com Sau do , ban se nhan duoc e-mail phan hoi , ban chi can reply lai la xong .

De gui thong tin len club :

Ban gui bai viet , tho, nhac den dia chi : giaoluutudo@yahoogroups.com Bai viet , tho, nhac cua ban se duoc hang ngan ban bon phuong tham khao. Hang ngay , ban se nhan duoc e-mail giao luu cua ban be bon phuong giai dap thac mac , lam quen v..vv den cho ban. Hang ngay , bai viet cua ban se tu dong gui den cac thanh vien. Club khong han che bat ky tu tuong gi , ban co the trao doi thoai mai ve chinh tri , ton giao .. va nhung linh vuc nao ma ban ua thich.

Luu Giao

-- Giao Luu (giaoluu@hotmail.com), January 19, 2004


Moderation questions? read the FAQ