LỜI KU GỌI...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

BẢNG ĐỎ SAO VNG L TỰ-DO.

LỘNG KIẾNG BC HỒ DN ẤM NO....

==

Ni theo kiểu đảng đấy. Đảng ni g, th ta cứ phải hiểu ngược lại

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 15, 2004

Answers

Response to LỜI KÊU GỌI...

"đem cờ v hnh Bc lộng kiếng khng một người dn Việt no từ Bắc ch Nam, từ trẻ tới gi lại khng nghe biết v hiểu .

lộng kiếng == liệng cống

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 15, 2004.


Response to LỜI KŠU GỌI...

Cn BẢNG ĐỎ = BỎ ĐẢNG nữa m

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 15, 2004.

Response to LỜI KŠU GỌI...

CHNH PHỦ ƠI SAO CH PHỈNH TI ..

Chnh phủ ơi sao ch phỉnh ti .

Miền Nam "phỏng gii" đ lu rồi .

M sao ch vẫn cn gian dối .

Đổ thừa Mỹ Ngụy, ch cứ li .

Phần tư thế kỷ lng đng tri .

Người dn vẫn đi, ch vẫn ngồi .

Tự do dn chủ, mồm la lối .

Cm gng xiết chặt, chỉ đi bi .

Khi hỏi ch lại giở nước đi .

Vng vo tam quốc cả chục hồi .

Bởi, v, tại, bị, do ... cứ thổi! .

Ci văng nước miếng ch chả thi .

Bn qua ci lại mp với mi .

Chẳng qua ch l ci giống tồi .

Bịp dn hại nước ging nn cối .

Chnh phủ n ch đừng phỉnh ti!

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 16, 2004.


Response to LỜI KÊU GỌI...

Cn nữa, cn nữa.

bc sinh năm 19/5/1890 l năm dần, hay l năm con cọp. bc lại khoi người ta gọi bằng bc nửa cho nn đề nghị phải gọi bc l "BC CỌP HỒ". Ai muốn ni li hay hiểu sau th hiểu.

-- Dam Tac HO Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), January 16, 2004.


Response to LỜI KÊU GỌI...

Bc sanh năm 1890...l con cọp..BC CỌP HỒ...BCH chết ngỏm củ tỏi năm 1969..Ch chọn ci năm 69 m chết . Chắc Bc ny chết v..69..Hay Bc ny m kiểu 69..Rc xu w nghẹt thở chết ngỏm củ tỏi chứ g....BC CỌP H ly lập ra ci CHNH PHỦ thuộc loại CH PHỈNH như bi thơ trn đ... Bc Dm Tặc Hồ Ch Minh .

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 24, 2004.


Moderation questions? read the FAQ