Thng bo về những bi viết khng c nu rỏ xuất xư!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Để nhằm bảo vệ quyền copyrights chng ti sẻ xo những bi viết copy v paste lại m khng nu rỏ xuất xứ. Việc lm ny nhằm trnh sự vi phạm bản quyền m cc bạn đọc đ v phạm phải vo bảo vệ forum ny trnh những phiền toi về php l sau ny. Xin cc bạn thch copy v paste lại bi lưu dm cho.

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), January 14, 2004

Answers

Response to Thông báo về những bài viết không có nêu rỏ xuất xư!

Caí forum này mà có pháp lý con khỉ gì ! Cái lý chửi bậy được công nhận , hay pháp lý vu khống , bịa đặt được công nhận . hay là cái pháp lý lấy từ trang phản động này đắp qua trang phản động khác ?

-- bạch vĩ (Smartssmartboy@hopthu.com), January 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ