XUÂN LẠI VỀ .. ĐỌC BÀI SẤM TRẠNG.NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích từ trang http://www.flash.net/~snguyen , Xin chân thành cám ơn Bác Nguyễn Văn Sơn đă hảo ư cho sử dụng bài này)

ChúThích: Tôi dùng phần "Sấm Trạng-Tŕnh từ trang nhà của anh Trần-Liêm ở Trần Liêm Home page Phần ấy phải có "Wvn7to8" th́ mới coi được. Tôi làm trang này để tập cách làm trang nhà. Tôi thêm phần tiểu sử của Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quyển "Thi ca cổ điển" của Bảo-Vân.

Tiểu Sử: Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1492-1587) tục gọi Trạng-Tŕnh, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ, người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang), tỉnh Hải-Dương. ông tư chất vốn đă thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-Đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lư-số không ai sánh kịp. Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, ông không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau v́ có nhiều người khuyên nhủ, bất đắc dĩ, ông mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc. Vua Mạc cất ông lên làm Tả-thị-lang đông-các Học-sĩ. ông làm quan đước 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.

Khi về chí-sĩ, ông dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; ông lại mở trưởng dạy học. Ông tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều ǵ khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng ông lắm và phong cho ông làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Tŕnh-quốc-công, v́ thế ta mới quen gọi ông là Trạng Tŕnh.

Ông mất năm ất-dậu, thọ 95 tuổi. Ông học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn ông là một bậc tiên-tri và tin các lời ông nói là lời sấm cả. Thơ nôm, ông làm nhiều, hiện c̣n lưu lại được mốt quyển Bạch-Vân thi-tập, 100 bài.

Sấm Trạng Tŕnh

Chương Nhất

-------------------------------------------------------------------------------- Suggest our site to a friend! Giới thiệu VHVN đến bạn bè --------------------------------------------------------------------------------

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 14, 2004

Answers

Response to XUĂ‚N LẠI VỀ .. ĐỌC BĂ€I SẤM TRẠNG.NGUYỄN-BỈNH-KHIĂŠM

XIN POST LẠI BÀI SẤM TRẠNG. CHO MỌI NGỬI DỄ ĐỌC HƠN....

Sấm Trạng Tŕnh

Chương Nhất

1 - Vận lành mừng gặp tiết lành

2 - Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu 3 - Một câu là một nhiệm màu

4 - Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

5 - Trải v́ sao mây che Thái ất

6 - Thủa cung tay xe nhật phù lên

7 - Việt Nam khởi tổ xây nên

8 - Lạc Long ra trị đương quyền một phương

9 - Thịnh suy bỉ thới lẽ thường

10 - Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

11 - Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ

12 - Mở bản đồ rũ áo chấp tay

13 - Nhự đao phút chốc đổi thay

14 - Tập bát tử rày quyền đă nổi lên

15 - Đông a âm vị nhi thuyền

16 - Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh

17 - Chấn cung hiện nhật quang minh

18 - Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

19 - Đoài cung vẽ rạng trăng thu

20 - Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

21 - Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật

22 - Dưới lẫn trên n( vẫn uống quen

23 - Sửa sang muôn việc cầm quyền

24 - Ngồi không ai dễ khẫng nh́n giúp cho

25 - Ḱa liệt vương khí hư đồ ủng

26 - Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn

27 - Trời sinh ra những kẻ gian

28 - Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

29 - Áo vàng ấm áp đà hay

30 - Khi sui đấp núi khi say xây thành

31 - Lấy đạc điền làm công thiên hạ

32 - Được mấy năm đất lở giếng ṃn

33 - Con yết ạch ạch tranh khôn

34 - Vô già mợ hội mộng tôn làm chùa

35 - Cơ trời xem đă mê đồ

36 - Đă đô lại muốn mở đô cho người

37 - ấy ḷng trời xuôi ḷng bất nhẫn

38 - Suốt vạn dân cưu giận nhân than

39 - Dưới trên dốc chí lo toan

40 - Những đua bán nước bán quan làm giàu

41 - Thống rủ nhau làm mồi phú quí

42 - Mấy trung thần có chí an dân

43 - Đua nhau làm sự bất nhân

44 - Đả tuần bốn bể lại tuần đầu non

45 - Dư đồ chia xẻ càn khôn

46 - Mối giềng man mác khiếp ṃn ḷng nhau

47 - Vội sang giàu giết người lấy của

48 - Sự có chăng mặc nọ ai đôi

49 - Việc làm thất chính tơi bời

50 - Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ

51 - Xem tượng trời đả gia ra trước

52 - C̣n hung hăng bạc ngược quá xưa

53 - Cuồng phong cả sớm liền trưa

54 - Đả đờn cửu khúc c̣n thơ thi đề

55 - ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết

56 - Để vạn dân dê lại giết dê

57 - Luôn năm chật vật đi về

58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng

60 - Cũng một ḷng trời chống khác nào

61 - Xem người dường vững chiêm bao

62 - Nào đâu c̣n muốn ước ao thái b́nh

63 - Một góc thành làm tâm chứng quỷ

64 - Đua một ḷng ích kỷ hại nhân

65 - Bốn phương rời rỡ hồng trần

66 - Làng khua mỏ cá lăng phân điếm tuần

67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo

68 - Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau

69 - Nhân danh trọn hết đâu đâu

70 - Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

71 - Hùm già lạc dấu khôn về

72 - Mèo non chi chí t́m về cố hương

73 - Chân dê móng khởi tiêu tường

74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một ḿnh

75 - Nội thành ong ỏng hư kinh

76 - Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang

77 - Bở mồ hôi Bắc giang tái mă

78 - Giữa hai xuân bỗng phá tổ long

79 - Quốc trung kinh dụng cáo không

80 - Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng

81 - Gà đâu sớm gáy bên tường

82 - Chẳng yêu th́ cũng bất tường chẳng không

83 - Thủy binh cờ phất vầng hồng

84 - Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85 - Đứng hiên ngang đố ai biết trước

86 - ấy Bắc binh sang việc ǵ chăng ?

87 - Ai c̣n khoe trí khoe năng

88 - Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi

89 - Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90 - Bổng khiến người giá họa cho dân

91 - Muốn b́nh sao chẳng lấy nhân

92 - Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

93 - Đả nên si Hoàn Linh đời Hán

94 - Đúc tiền ra bán tước cho dân

95 - Xun xoe những rắp cậy quân

96 - Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đă công

97 - Máy hóa công nắm tay dễ ngơ

98 - Ḷng báo thù ai dễ đă nguôi

99 - Thung thăng tưởng thấy đạo trời

100 - Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

101 - Cát lầm bốn bể can qua

102 - Nguyễn th́ chẳng được sẽ ra lại về

103 - Quân hùng binh nhuệ đầy khe

104 - Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

105 - Bấy gia+ư càng khốn thay ôi

106 - Quỉ ma chật vật biết trời là đâu ?

107 - Thương những kẻ ăn rau ăn giới

108 - Gặp nước bung con cái ẩn đâu

109 - Báo thù ấy chẳng sai đâu

110 - T́m non có rẩy chừng sau mới toàn

111 - Xin những kẻ hai ḷng sự chúa

112 - Thấy đâu hơn th́ phụ thửa ân

113 - Cho nên phải báo trầm luân

114 - Ai khôn mới được bảo thân đời này

115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy

116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

117 - Chữ rằng lục thất nguyệt gian

118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

119 - Hễ nhân kiến đă dời đất cũ

120 - Th́ phụ nguyên mới chỗ binh ra

121 - Bốn phương chẳng động can qua

122 - Quần hùng các xứ điều ḥa làm tôi

123 - Bấy gia+ư mở rộng qui khôi

124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

125 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh

126 - Hoàng phúc xưa đă định tây phong

127 - Làu làu thế giới sáng trông

128 - Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương

129 - Rỏ sinh tài lạ khác thường

130 - Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài

131 - Xem ư trời có ḷng đăi thánh

132 - Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai

133 - Chọn đầu thai những v́ sao cả

134 - Dùng ở tay phụ tá vương gia

135 - Bắc phương chính khí sinh ra

136 - Có ông Bạch sĩ điều ḥa hôm mai

137 - Song thiên nhật rạng sáng soi

138 - Thánh nhân chẳng biết th́ coi cho tường

139 - Đời này thánh kế vị vương

140 - Đủ no đạo đức văn chương trong ḿnh

141 - Uy nghi trạng mạo khác h́nh

142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoài

143 - Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi

144 - Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân

145 - Binh thơ mấy quyển kinh luân

146 - Thiên văn địa lư nhân luân càng mầu

147 - Ở đâu anh hùng hẳn biết

148 - Xem sắc mây đă biết thành long

149 - Thánh nhân cư có thụy cung

150 - Quân thần đă định ǵn ḷng chớ tham

151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả

152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong

153 - Học cho biết lư kiết hung

154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi

155 - Hễ trời sinh xuống phải th́

156 - Bất kỳ chi ngộ màng ǵ tưởng trông

157 - Ḱa những kẻ vội ḷng phú quí

158 - Xem trong ḿnh một thí đều không

159 - Ví dù có gặp ngư ông

160 - Lưới chài đâu sẵn nên công mà ḥng

161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử

162 - Ḷng trung nghi ai nhớ cho tinh

163 - Âm dương cơ ngẫu ngô sinh

164 - Thái nhâm thái ất trong ḿnh cho hay

165 - Văn th́ luyện nguyên bài quyết thắng

166 - Khen Tử Pḥng cũng đấng Khổng Minh

167 - Vơ thông yên thủy thần kinh

168 - Được vào trận chiến mới càng biến cơ

169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến

170 - Biết ray tay miệng biếng nói không

171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng

172 - Công danh choi chói chép trong vân đài

173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai

174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc ḿnh

175 - Nặng ḷng thật có vĩ kinh

176 - Cao tay mới gẫm biết t́nh năm nao

177 - Trên trời có mấy v́ sao

178 - Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi

179 - Nước Nam thường có thánh tài

180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

181 - So mấy lời để tàng kim quỉ

182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho

183 - Trước là biết nẻo tôn pḥ

184 - Sau là cao chí biết lo mặc ḷng

185 - Xem đoài cung đến thời bất tạo

186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau

187 - Nguôi ḷng tham tước tham giàu

188 - T́m nơi tam hiểm mới hầu bảo thân

189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân

190 - Ngỡ oai đă dấy ngỡ nhân đă nhường

191 - Ai lấy gương vua U thủa trước

192 - Loạn ru v́ tham ngược bất nhân

193 - Đoài phương ong khởi lần lần

194 - Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

195 - Man mác một đỉnh Hoành Sơn

196 - Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

197 - ấy là những binh thù Thái Thái

198 - Ḷng trời xui ai nấy biết ru ?

199 - Phá điền đầu khỉ cuối thu

200 - Tái binh mới động thập tḥ liền sang

201 - Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết

202 - Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa

203 - Lưu tinh hiện trước đôi thu

204 - Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

205 - Xem thấy những sương săm tuyết lạnh

206 - Loài bất b́nh tranh mạnh hung hăng

207 - Thành câu cá, lửa tưng bừng

208 - Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm

209 - Chiến trường chốn chốn cát lầm

210 - Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

211 - Sang thu chín huyết hồng tứ giả

212 - Noi đàng dê tranh phá đôi nơi

213 - Đua nhau đồ thán quần lê

214 - Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

215 - Kẻ th́ phải thủa hung hoang

216 - Kẻ th́ binh hỏa chiến trường chết oan

217 - Kẻ th́ mắc thửa hung tàn

218 - Kẻ th́ bận của bổng toan khốn ḿnh

219 - Muông vương dựng ổ cắn tranh

220 - Điều th́ làm chước xuất binh thủ thành

221 - Bời bời đua mạnh tranh giành

222 - Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày

223 - Bể thanh cá phải ẩn cây

224 - Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù

225 - Nào ai đă dễ nh́n U

226 - Thủy chiến bộ chiến mặc dù đ̣i cơn

227 - Cây bay lá lửa đôi ngàn

228 - Một làng c̣n mấy chim đàn bay ra

229 - Bốn phương cùng có can qua

230 - Làm sao cho biết nơi nào bảo thân

231 - Đoài phương thức có chân nhân

232 - Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

233 - T́m cho được chốn được nơi

234 - Thái nguyên một giăi lần chơi trú đ́nh

235 - Bốn bề núi đá riễu quanh

236 - Một đường tiểu mạch nương ḿnh dấy an

237 - Hễ đông nam nhiều phen tàn tạc

238 - Tránh cho xa kẻo mắc đao binh

239 - Bắc kinh mới thật đế kinh

240 - Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào

241 - Chim hồng vỗ cánh bay cao

242 - T́m cho được chốn mới vào thần kinh

243 - Ai dễ cứu con thơ sa giếng

244 - Đưa một ḷng tranh tiếng dục nhau

245 - Vạn dân chịu thủa u sầu

246 - Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho

247 - Cấy cày thu đăi thời mùa

248 - Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

249 - Nhân ra cận duyệt viễn lai

250 - Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

251 - Xem tượng trời biết đường đời trị

252 - Gẫm về sau họ Lư xưa nên

253 - Ḍng nhà để lấy dấu truyền

254 - Gẫm xem bốn báu c̣n in đời đời

255 - Thần qui cơ nổ ở trời

256 - để làm thần khí thủa nơi trị trường

257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh

258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay

259 - Lục thất cho biết ngày dày

260 - Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê

261 - Có thầy nhân thập đi về

262 - Tả phụ hữu tŕ cây cỏ làm binh

263 - Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp

264 - Giúp vạn dân cho đẹp ḷng trời

265 - Ra tay điều chỉnh hộ may

266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

267 - Lọ là phải nhọc kéo quân

268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân t́m về

269 - Năm giáp tư vẽ khuê đă rạng

270 - Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh

271 - Ân trên vũ khí vân hành

272 - Kẻ thơ kư túy kẻ canh xuân đài

273 - Bản đồ chảng sót cho ai

274 - Ngh́n năm lại lấy hội nơi vẹn toàn

275 - Vấn nền vương cha truyền con nối

276 - Dơi muôn đời một mối xa thư

277 - Bể ḱnh tâm lặng bằng tờ

278 - Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

279 - Au vàng khỏe đặt vững chân

280 - Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

Chương Nh́==

281 - Vừa năm nhâm tư xuân đầu

282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời

284 - Từ đinh đổi đời chí lục thất gian

285 - Một thời có một tôi ngoan

286 - Giúp trong việc nước gặp an thái b́nh

................................

................................

287 - Luận chung một tập kim thời

288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đ̣i

289 - Trượng phu có chí thời coi

290 - Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

291 - Tài nầy nên đấng vẻ vang

292 - Biết chừng đời trị biết đường đời suy

293 - Kể từ nhân đoản mà đi

294 - Số chưa gặp th́ biết ḥa chép ra

295 - Tiếc thay hiền sĩ bao già

296 - Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

297 - Thử cho tay giúp ra dùng

298 - Tài này so cùng tài trước xem sao

299 - Trên trời kể chín tầng cao

300 - Tay nghe bằng một ti hào biết hay

301 - Hiềm v́ sinh phải thời này

302 - Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời

303 - Hợp đà thay thánh ngh́n tài

304 - Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời

305 - Nói ra th́ lậu sự đời

306 - Trái tai phải lụy tài trai khôn luần

307 - Nói ra ám chúa bội quân

308 - Đương thời đời trị xoay vần được đâu

309 - Chờ cho nhân đoản hết sau

310 - Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn

311 - Trời xui những kẻ ắt gian

312 - Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay

313 - Vua nào tôi ấy đă bày

314 - Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn

315 - Đua nhau bội bạn nghịch vi

316 - ích gia phi kỷ dân th́ khốn thay

317 - Tiếc tài gẫm được thời hay

318 - Đă sao như vậy ra tay sẽ dùng

319 - Tài trai có chí anh hùng

320 - Muốn làm tướng súy lập công xưng đời

321 - Khá xem nhiệm nhặt tộ trời

322 - Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

323 - Đi t́m cho đến đế cung

324 - Rấp phù xuất lực đế cung được toàn

325 - Bảo nhau cương kỷ cho tường

326 - Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

327 - Chờ cho động đất chuyển trời

328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng

329 - C̣n bên th́ náu chưa xong

330 - Nhân lực cướp lấy thiên công những là

331 - Đời ấy những quỉ cùng ma

332 - Chẳng c̣n ở thật người ta đâu là

333 - Trời cao đất rộng bao xa

334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương

335 - Dù trai ai chửa biết tường

336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

337 - Ư ra lục thất gian nay

338 - Thời vận đă định thời nầy hưng vương

339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường

340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

341 - Vua ngự thạch bàn xa thay

342 - Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

343 - Gà kêu vượn hót vang lừng

344 - Đường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn ḍ

345 - Nhân dân vắng mạt bằng tờ

346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

347 - Vua c̣n cuốc nguyệt cày mây

348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân

349 - Phong đăng ḥa cóc chứa chan

350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

351 - Chính cung phương khảm vầng mây

352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời

353 - Anh hùng trí lượng thời coi

354 - Công danh chấn ngại t́m đ̣i ra đi

355 - T́m lên đến thạch bàn khê

356 - Có đất sinh thánh bên kia cuối làng

357 - Nh́n đi nh́n lại cho tường

358 - Chửa có sinh vương đâu là

359 - Chẳng t́m th́ đến b́nh gia

360 - Thánh chưa sinh thánh báo ca địa b́nh

361 - Nh́n xem phong cảnh cũng xinh

362 - Tả long triều lại có thành đợt vây

363 - Hữu hổ quấn khúc giang này

364 - Minh đường thất diệu trước bày mặt tai

365 - Ở xa thấy một con voi

366 - Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu

367 - ấy điềm thiên tử về chầu

368 - Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời

369 - Song thiên nhật nguyệt sáng soi

370 - Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu

371 - Đến đời thịnh vượng c̣n lâu

372 - Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm

373 - Khuyên cho đông bắc nam tây

374 - Muốn làm tướng súy th́ xem trông này

375 - Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn

376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở

378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

379 - Ḱa cơn gió thổi lá rung cây

380 - Rung bắc sang nam đông tới tây

381 - Tan tác kiến kiều an đất nước

382 - Xác xơ cổ thụ sạch am mây

383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát

384 - Hưng địa tràng giang hóa nước đầy

385 - Một gió một yên ai sùng bái

386 - Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

387 - Con mùng búng tít con quay

388 - Vù vù chong chóng gió bay trên đài

389 - Nhà cha cửa đóng then cài

390 - ...mầm sấm động hỏi người đông lân

391 - Tiếc tám lạng thương nửa cân

392 - Biết rằng ai có du phần như ai

393 - Bắt tay nằm nghĩ dông dài

394 - Thương người có một lo hai phận ḿnh

395 - Canh niên tân phá

396 - Tuất hợi phục sinh

397 - Nhị ngủ dư b́nh

***

398 - Long hổ xà đầu khởi chiến tranh

399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh

400 - Mă đề dương cước anh hùng tận

401 - Thân dậu niên lai kiến thái b́nh

402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu

403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau

404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng

405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu

406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ

407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu

408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

409 - T́m về quê củ bắt ngứa tàu

* * *

410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định

411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn

412 - Chức đáo dương đầu mă vĩ

413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an

* * *

414 - Bảo Giang thiên tủ xuất

415 - Bất chiến tứ nhiên thành

416 - Lê dân bảo bảo noăn

417 - Tứ hải lạc âu ca

* * * 418 - Dục đức thánh nhân hương

419 - Quá kiều cư bắc phương

420 - Danh vi Nguyễn gia tử

421 - Kim tịch sinh ngưu lang

422 - Thượng đại nhân bất nhân

423 - Thánh ất dĩ vong ân

424 - Bạch hổ kim đái ấn

425 - Thất thập cổ lai xuân

* * *

426 - Bắc hữu kim thành tráng

427 - Nam tạc ngọc bích thành

428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ

429 - Mục giả dục nhân canh

* * *

430 - Phú quí hồng trần mộng

431 - Bần cùng bạch phát sinh

432 - Anh hùng vương kiếm kích

433 - Manh cổ đổ thái b́nh

434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh

435 - Quá thất thân thủy sinh

436 - Địa giới sĩ vị bạch

437 - Thủy trầm nhi bắc kinh

438 - Kỷ mă xu dương tẩu

439 - Phù kê thăng đại minh

440 - Trư thử giai phong khởi

441 - Th́n măo xuất thái b́nh

* * *

442 - Phân phân tùng Bắc khởi

443 - Nhiễu nhiễu xuất đông chinh

444 - Bảo sơn thiên tử suất

445 - Bất chiến tự nhiên thành

446 - Thủy chung tàng bảo cái

447 - Hứa cập thánh nhân hương

448 - Mộc hạ châm châm khẩu

449 - Danh thế xuất nan lương

450 - Danh vi nguyễn gia tử

451 - Tinh bản tại ngưu lang

452 - Mại dử lê viện dưỡng

453 - Khởi nguyệt bộ đại giang

454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn

455 - Hoặc ngụ kim lăng cương

456 - Thiên dử thần thức thụy

457 - Thụy tŕnh ngũ sắc quang

458 - Kim kê khai lựu điệp

459 - Hoàng cái xuất quí phương

460 - Nhân nghĩa thùy vi địch

461 - Đạo đức thực dữ đương

462 - Tộ truyền nhị thập ngũ

463 - Vận khải ngũ viên trường

464 - Vận đáo dương hầu ách

465 - Chấn đoài cương bất trường

466 - Quần gian đạo đanh tự

467 - Bách tính khổ tai ương

468 - Can qua tranh đấu khởi

469 - Phạm địch tánh hung hoang

470 - Ma vương sát đại quỉ

471 - Hoàng thiên tru ma vương

472 - Kiền khôn phú tải vô lương

473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng

474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết

475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân

476 - Ta hồ vô phụ vô quân

477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành

478 - Đoài phương phước địa giáng linh

479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân

480 - Phá điền thiên tử giáng trần

481 - Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm

482 - Trần công nải thị phúc tâm

483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du

484 - Tướng thần hệ xuất y chu

485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành

486 - Hiệu xưng thiên hạ thái b́nh

487 - Đông tây vô sứ nam thành quốc gia

Bạch Vân Thi Tập Chung

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bạch Vân Thi Tập Chung Nguyễn Bỉnh Khiêm-- Nguyen-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ