Lan Ngựa. Áo gấm về làng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin qúi vị t́m đọc truyện ngắn đầu tay "Lan Ngựa. Áo Gấm về làng" của đỉnh cao tuyệt đỉnh của trí tuệ loài người, bảo đảm c̣n cao hơn cả...đỉnh Vu Sơn, của lương tâm nhân loại, của lương tri loài người...

Văn tài của anh nó vỉ đại c̣n hơn cái vỉ đại của Bác Hồ, nó trong sáng, vô cùng anh minh c̣n hơn cái vô cùng anh minh của đảng cộng sản VN. Đọc truyện "Lan Ngựa. Áo gấm về làng" của anh, chúng tôi thấy văn của anh c̣n hơn cả "Nhật Kư trong tù" của Hồ chí Minh, nó nhân bản c̣n hơn cả học thuyết Maxist Lenninst.

"Lan Ngựa.Áo gấm về làng" của anh sẽ được thay thế chủ nghĩa Mac, tư tưởng Hồ chí Minh, làm ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho toàn thể đảng cộng sản noi theo.

Tôi đề nghị tất cả các đồng chí hảy noi theo lời anh dạy, triệt để khẩn trương học tập theo gương của anh.

Sông có thể cạn, núi có thể ṃn...nhưng cái tài ba của anh, sẽ không bao giờ thay đổi.

Xin các đồng chí cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu môt gương sáng của đảng cộng sản, đó là anh....

.........Đù má Hồ Chí Minh, tác giả của Con Lan Ngựa. Áo gấm về làng.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 08, 2004


Moderation questions? read the FAQ