Lời Chc Năm Mới của ng L Tống

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhn dịp Tết Gip Thn, ti thn chc ồng Bo Quốc Ni v Hải Ngọai:

- An Khang để thừa Nhn Lực Chống Cộng,
- Thịnh Vượng để thừa Ti Lực Chống Cộng,
- Vượt trn những dị biệt, bất đồng
- on Kết để thừa Tổng Lực Giải Thể Chế độ Cộng Sản tại Việt Nam.

Bt sắc bn như Gươm
m thủng Bức Mn Sắt.
Lời rừng rực như Lửa
ốt chy Ngọn Cờ ỏ.

L Tống

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 07, 2004

Answers

Response to Lời ChÃc Năm Mới của Ãng LÃ Tống

Giải thể con mẹ my!Lũ ch n cứt Mỹ! Lũ ngụy ngu!

-- Vietnam (viet@hva.com), January 07, 2004.

Response to Lời Chúc Năm Mới của ông Lý Tống

Hoan hô Anh Hu`ng Ly' Tô'ng !!!!!

Chu'ng tôi luôn o*? bên Anh mai~ mai~, du`so*'m hay muô.n gi` lu~ cho' congsanvietcong cuñg pha?i ra~ dda'm nhu* ca'i xa'c thôi' lâu ngày trong ca'i hâm` mo^. chôn so^'ng hô` chu? ti.ch dde^? tra? la.i Quê Hu*o*ng cho Dân To^.c DDa.i Cô` Viê.t

-- (ongnoicuavietcong@vckiller.com), January 07, 2004.


Response to Lời Chúc Năm Mới của ông Lý Tống

Hoan hô cái con khỉ , thằng Lý Tống bây giờ đang bóc lịch thấy mẹ chứ ở đó viết thơ , cái thằng sạo chó kia sủa bậy bạ !

-- bạch vĩ (smartboy@hopthu.com), January 07, 2004.

Response to Lời Chúc Năm Mới của ông Lý Tống

Chẳng phài thằng hồ chó minh đả từng bóc lịch trong tù rồi sao, hởi thằng đuôi chó? ha ha ha

-- Dinh Ngu Tri Te Cua CS (NgayTanCuaCS@NguDot.vn), January 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ