NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

T́m hiểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử các nước trên thế giới . hăy vào trang Web> www.worldstatesman.org _______

Vào trang Web ..>> http://worldstatesmen.org/Vietnam.html Ta thấy CỜ Vàng 3 sọc đỏ . là CỜ NƯỚC VIỆT-NAM, từ năm 1890.....Và cờ Đỏ sao vàng của Cộng-Sản Viet-Nam mới có từ ngày 26/9/1945

_______ Và vào trang web.>> http://worldstatesmen.org/China.html..

Đoạn >> Chairman of the People's Government (at Fuzhou) 21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen (b. 1884 - d. 1959).

Ta thấy CỜ đỏ Sao vàng của Cộng Sản Việt-Nam . là du nhập từ Trung Quốc.. ======================================================( Cờ Cộng-Sản Trung-Quốc có nền đỏ là biểu tượng "màu" Chủ Nghĩa Cong-San quốc tế, và một sao vàng lớn biểu tượng cho nước Trung-Quốc. 4 sao vàng nhỏ là biểu tượng cho 4 nước Cộng-Sản chư hầu, theo chủ trương của Cộng-Sản Trung-Quốc sát nhập 4 nước Cộng-Sản nhỏ, gồm Hàn quốc, Việt-Nam, Lào và Cam Bốt thành một khối Cộng-Sản, dưới quyền cai trị của Đảng Cộng-Sản Trung-Quốc, như khối Cộng-Sản liên bang Xô Viết ngày xưa. Ngày nay Cộng-Sản Trung-Quốc vẫn luôn duy tŕ chủ trương đó, và c̣n muốn lấn chiếm cả những quốc gia nhỏ yếu lân cận như Nepal, và bành trướng rộng trên vùng biển Thái B́nh Dương.

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ