Phải giữ vững độc lập,chủ quyền quốc gia

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí đại biểu, Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trung ương và các đại biểu đă về dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Theo chương tŕnh toàn khoá của Trung ương, tại Hội nghị này, chúng ta sẽ tập trung bàn hai vấn đề. Một là, thảo luận và quyết định Phương hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. Hai là, cho ư kiến về đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xă hội và trợ cấp ưu đăi người có công. Đây là hai nội dung hệ trọng và cũng là hai vấn đề c̣n lại trong chương tŕnh làm việc toàn khoá mà Ban Chấp hành Trung ương cần bàn, cụ thể hoá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Ngoài hai nội dung trên, Bộ Chính trị sẽ tŕnh Trung ương xem xét, quyết định một số việc quan trọng khác. Thưa các đồng chí, “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau: Xây dựng chủ nghĩa xă hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa. Trong các kỳ Đại hội của ḿnh, Đảng ta luôn khẳng định và chỉ đạo sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đó. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đă xác định “Bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa và bảo vệ vững chắc độc 1âp, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xă hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc". Đây là quan điểm của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. Quan điểm đó được h́nh thành và phát triển trên cơ sở kế thừa truyền thống lịch sử, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về sự tác động của t́nh h́nh thế giới, trong nước; từ quan niệm an ninh tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, đối ngoại và mọi mặt đời sống xă hội; từ quan điểm xem xét các mối đe doạ, các nguy cơ không chỉ từ bên ngoài mà cả từ bên trong; trong mối quan hệ hữu cơ, biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta tiến hành trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang không ngừng phát triển với những bước tiến nhảy vọt; cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn diễn ra gay go, quyết liệt dưới nhiều h́nh thức; t́nh h́nh thế giới, khu vực đă và đang trải qua những biến đổi sâu sắc, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Trước mắt, đất nước ta đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Với quyết tâm nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, Đại hội lần thứ IX của Đảng đă đề ra đường lối “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa”. Trong các Hội nghị Trung ương trước, chúng ta đă thảo luận, cụ thể hoá nhiều nội dung quan trọng về chính trị, về xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xă hội trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lần này chúng ta bàn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. Vấn đề đặt ra cho chiến lược đó là phải bảo đảm môi trường hoà b́nh, ổn định lâu dài cho sự nghiệp xây dựng đất nước; phải giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và định hướng xă hội chủ nghĩa trong quá tŕnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phải tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất của đất nước, phát huy cao độ nội lực, giành thế chủ động chiến lược trong mọi t́nh huống. Trong Hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận đánh giá t́nh h́nh chính trị, an ninh quốc tế và sự tác động của nó đối với nước ta; kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đến nay; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. Thưa các đồng chí, Vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xă hội và trợ cấp ưu đăi người có công là nội dung hết sức hệ trọng. Đảng ta coi chính sách tiền lương là chính sách đầu tư cho con người, cho phát triển kinh tế - xă hội và là một trong những giải pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức. Chính sách tiền lương năm 1993 và những bước điều chỉnh tiếp sau đă mang lại kết quả thiết thực, nhưng vẫn bộc lộ nhiều khiếm khuyết quan trọng. Đại hội IX của Đảng đă đề ra chủ trương : "Cải cách cơ bản tiền lương đối với cán bộ, công chức nhà nước. Tiền tệ hoá đầy đủ tiền lương, điều chỉnh tiền lương bảo đảm mức sống tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập trong xă hội. Hệ thống thang, bậc lương bảo đảm tương quan hợp lư, khuyến khích người giỏi, lao động có năng suất cao. Thay đổi cơ chế tài chính đối với khu vực sự nghiệp, tạo điều kiện đổi mới chế độ tiền lương của khu vực này. Thông qua cải cách chế độ tiền lương, thúc đẩy việc tinh giản biên chế bộ máy công quyền"... "Tách hệ thống cơ quan hành chính công với hệ thống cơ quan sự nghiệp, áp dụng cơ chế tài chính thích hợp". Những chủ trương đó đă được nghiên cứu và cụ thể hoá trong đề án của Ban cán sự đảng Chính phủ tŕnh Hội nghị lần này, và nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu, cho ư kiến để Chính phủ hoàn chỉnh đề án tŕnh Quốc hội xem xét quyết định. Vấn đề đặt ra cho việc nghiên cứu cải cách tiền lương và trợ cấp hiện nay là phải khẩn trương tiến tới khắc phục một cách cơ bản những bất hợp lư, không công bằng về thu nhập trong các khu vực hành chính, sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tính tích cực, năng động của người lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao uy tín và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời góp phần quan trọng đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi. Đây là một vấn đề có nhiều khó khăn, phức tạp do các tồn tại của điều kiện lịch sử và tính đa dạng của các loại h́nh hoạt động được hưởng lương và có thu; đồng thời đây cũng là một vấn đề rất nhạy cảm v́ có sự tác động trực tiếp đến lợi ích thiết thân của đông đảo các thành phần trong xă hội. V́ vậy, đề án cần được xem xét kỹ cả về định hướng, quan điểm, nội dung cải cách và các bước tổ chức thực hiện, bảo đảm tính hợp lư, cân đối trong các quan hệ vĩ mô, giữ được ổn định xă hội. Thưa các đồng chí, Những vấn đề đặt ra trong chương tŕnh Hội nghị lần này đều có ư nghĩa quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời sự trước mắt, vừa có tầm chiến lược lâu dài. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung ương nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận để có quyết nghị đúng đắn, khả thi đối với các vấn đề đă nêu, góp phần tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Nông Đức Mạnh-- communist (communist@yaheo.com), January 05, 2004

Answers

PHẢI GIỮ LẤY ĐẤT NƯỚC

TRẦN QUỐC TÚ

Gần đây báo chí ta nói nhiều đến việc khẳng định chủ quyền của ta đối với các quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Rất hoan nghênh Đảng và Chính phủ tỏ ư quan tâm đến việc bảo vệ toàn vẹn lănh thổ và lănh hải của ta. Chúng tôi đă đọc bản thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ 9.2003 của Thành uỷ Hà Nội và xin có lời b́nh như sau:

1- Bản thông báo trách Mỹ đă làm ngơ để cho Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 nhưng sao không trách Đảng và chính phủ ta từ bấy đến nay c̣n làm ngơ gấp triệu lần để cho Trung Quốc cứ tiếp tục lấn chiếm các quần đảo này?

Từ 19 đến 20.1.1974 quân đội nguỵ Sài G̣n đă chiến đấu rất oanh liệt, bị chết nhiều lính, bị đắm 2 tầu chiến mới chịu rút lui, c̣n quân đội ta đă có trận đánh nào trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa anh dũng được như thế chưa? Sở dĩ Miền Nam lúc ấy không giữ được Hoàng Sa c̣n v́ trước đó (h́nh như 1958) Thủ tướng Phạm Văn Đồng đă kư thoả ước thừa nhận lănh hải của Trung Quốc kéo dài quá Hoàng Sa và Trường Sa rất nhiều!

2- Việt Nam ta phải chịu hơn 1000 năm Bắc thuộc nhưng cha ông ta chưa bao giờ chịu để mất một tấc đất, mặc dù dân th́ ít, sức mạnh quân sự th́ chưa có ǵ

Ngày nay ché độ XHCN do ĐCS lănh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng, chung một mục đích, một lư tưởng "vừa là đồng chí, vừa là anh em"... Đồng chí ǵ mà lại đi đánh chiếm cướp đất của nhau? Lănh đạo Đảng và Nhà nước đă làm ǵ để đ̣i lại hay cứ cam chịu nô lệ để được các quan thầy bảo trợ theo phương châm "Thà để mất dân, mất đất chứ quyết không chịu mất ghế".

Các vị ghét Mỹ chỉ v́ Mỹ khăng khăng đ̣i nhân quyền, dân chủ cho dân mà làm các vị phải đau đầu mệt sức và rất yêu Trung Quốc chỉ v́ họ sẳn sàng giúp các vị đàn áp dân ḿnh đẫm máu như Thiên An Môn để bảo vệ ngai vàng của các vị.

3- Luật sư trẻ tuổi Lê Chí Quang đau nỗi đau nước nhà bị mất đất đă viết bài "Hăy cảnh giác với Bắc Triều" nói lên ư đồ luôn bành trướng cướp đất của Trung Quốc nhằm cảnh báo toàn dân biết, anh bị bắt giam và bị quy tôi: tuyen truyền nói xấu và kích động nhằm chống Đảng chống Nhà nước Việt nam bị xử 4 năm tù và 3 năm quản chế.

Nay thành uỷ Hà Nội (tức người thay măt ĐCSVN) có bản Thông báo trên tới toàn đảng bộ, công khai rộng răi như thế này th́ cả nước sẽ được biết về chủ nghĩa bành trướng dă tâm chiếm đất của họ. Nay Đảng đă phải thừa nhận sự thực và được toàn thể đảng viên hoan nghênh. Như thế cũng đồng thời chứng tỏ việc làm của anh Lê Chí Quang là đúng cho nên chúng tôi đề nghị phải trả lại tự do cho người trí thức yêu nước Lê Chí Quang, phải đăng báo công khai về việc làm của anh Lê Chí Quang là đúng.

Ngày 5 tháng 9 năm 2003

Thay măt một số đảng viên Phường Láng Hạ

Trần Quốc Tú

12/25 Láng Hạ - Hà Nội-- Ng-V-Nam (tosu-cs@yahoo.com), January 05, 2004.


TÂM THƯ GỬI CÁC CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LÊ HIẾU TỪ

Kính gửi Quư vị cao niên trọng nghĩa cùng toàn thể anh, chị em Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam thân mến !

Tôi, nhân danh một cựu quân nhân (tham chiến 10 năm + 12 năm công tác tổ chức đảng, đoàn, báo chí, truyền thông và là thương binh hạng hai trong quân đội nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng thề tiếp tục hy sinh dưới sự vinh danh của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam), xin viết bức huyết tâm thư này gửi đến quư vị cao niên trọng nghĩa, quư vị hưu trí cùng toàn thể anh, chị em thương, bệnh binh đang c̣n đương chức, tại ngũ cũng như toàn thể Thành Viên Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam đă có những công lao đóng góp, hy sinh trong công tác và chiến đấu v́ sự vẹn toàn lănh thổ, độc lập, tự do thực sự cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.

Kính thưa quư vị cùng anh, chị em !

Sau khi nhận và đọc hai tài liệu mật của Trung Ương Đảng gửi toàn thể Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, tôi nhận thấy :

1. Toàn bộ nội dung chỉ đạo, ư nghĩa chính trị của tài liệu đă minh chứng sự bế tắc toàn diện về lư luận, tài liệu c̣n chỉ thị việc nghiêm cấm không cho phép công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một tài liệu đơn giản như vậy mà cố t́nh cấm kỵ th́ thật sự lạc lơng giữa thời đại thông tin tiến bộ, tự do của toàn thể nhân loa.i. Phải chăng đây là nỗi quá lo sợ trước ánh sáng sự thật hay một tín hiệu báo động sự lung lay tận gốc của thể chế xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hơn 50 năm qua, biết bao những chiến binh và công dân Việt Nam yêu nước chân chính đă quên thân, bỏ ḿnh v́ nước hoặc hy sinh một phần máu xương, công lao, tài sản để bảo vệ sự vẹn toàn lănh thổ mà tiền nhân đă thừa kế, lưu truyền và giành quyền tự do cho dân tộc. Nhưng thật không may cho đồng bào ta đă bị một chủ thuyết ngoại lai, phản khoa học và không tưởng : Marx-Lenin du nhập vào tiếp đó bị cơ chế chuyên chính vô sản nhồi ép quá tải nên đă chi phối nặng nề về tư tưởng, ám ảnh nếp nghĩ và đời sống sinh hoạt để rồi thai nghén ra một thể chế phi nhân, bất nghĩa, bất tài gây nên vô vàn hệ lụy oan khuất, ly tán, khổ đau cho Dân Tộc :

- Nó ngoại lai và phản khoa học v́ xuất xứ từ nước Đức mà người Đức không thèm sử dụng, nó được thực thi từ Cộng Ḥa Liên Bang Xô Viết th́ thể chế ấy đă hoàn toàn phá sản và sụp đổ

- Nó phi nhân ở chỗ : cướp đất, tịch thu nhà ở, ruộng, vườn, tài sản, tàn phá môi sinh và tàn độc hơn là cứ nhắm thẳng vào đồng bào ḿnh mà hăm hại, cưỡng bức, bắn giết (chiến tranh 30 năm làm gần 10 triệu người chết, thương vong...)

- Nó bất nghĩa ở nơi : bất cứ ai nh́n nhận ra được sự thật hoặc muốn biết sự thật đúng đắn hay góp ư xây dựng (cả quá khứ, hiện tại và tương lai) đều bị loại trừ hết sức tàn bạo : giam cầm, truy bức, ám hại, cải tạo, cô lập, đẩy ra ngoài lề xă hội, rồi quy kết phản động, chụp mũ phản quốc v.v. và v.v. Ví dụ như các vị cách mạng lăo thành : Cao Hồng Lĩnh, Hà Huy Tập, Nguyễn Hộ, tướng Giáp, tướng Độ, tướng Thái, tướng Tấn cũng như giám đốc Viện triết học Marx Lenin : Hoàng Minh Chính, nguyên chủ nhiệm tạp chí Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam : Phạm Quế Dương, phóng viên Tạp chí Cộng sản : Nguyễn Vũ B́nh, luật sư Lê Chí Quang, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ông Trần Khuê, cựu chiến binh Trần Dũng Tiến, phó tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Nguyễn Khắc Toàn... và c̣n biết bao trí sỹ yêu nước khác..

- Nó bất tín ở điểm : Bắt toàn dân cả già, trẻ phải học, đọc, viết : "chính quyền nhân dân" mà chưa bao giờ một công dân nào được tự do lựa chọn, bầu ra. Tất cả đều do Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn quyền xếp đặt từ Quốc Hội, Chính Phủ, Ṭa Án, Kiểm Sát ; từụ tổ dân phố, du kích, dân quân, công an, quân đội cho đến chức chủ tịch nước, tổng bí thư (Điều 4 Hiến Pháp Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). Hơn thế nữa nói xuôi làm ngược. Khi làm sai, làm bậy th́ đổ vấy lỗi cho khách quan, cho cấp dưới. Các cấp báo cáo, tổng kết hay trả lời phỏng vấn luôn luôn đưa ra những con số rối trá.

- Và thực sự là bất tài. Về quân sự, quốc pḥng : trận thắng lừng lẫy Điện Biên, chấn động hoàn cầu (thơ Tố Hữu) mà phải sử dụng tới gần hai triệu người để đánh lại 16 tiểu đoàn quân Pháp và kháng chiến kéo dài suốt 9 năm (số chết, thương vong của ta vẫn chưa được thống kê đúng). 17 năm chống Mỹ (1958-1975) số chết và bị thương hơn 5 triệu người để giết 52.000 lính Mỹ đó là chưa kể 10 năm xâm lược ở Campuchia 1975-1985 và cuộc chiến chống Trung Quốc 1979. Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam và người lănh đạo cao nhất nước thực sự v́ con người và ích lợi cho dân tộc th́ không lương tâm nào cho phép đem đổi mạng hàng ngh́n, vạn đồng bào ḿnh để chỉ giết được một của đối phương, với hàng chục triệu người chết, thương vong để giành hai chữ độc lập (nghĩa của chữ Độc Lập:

* Độc lập lănh thổ ? Ngày 14-9-1958 thủ tướng Phạm Văn Đồng đă kư dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, đến nay nuớc ta đă bị đoạt ít nhất 11.000 km2 đất biên giới, hải đảo và cả biên giới với Campuchia vẫn chưa được thỏa thuận, phân đi.nh. Rơ ràng là nước ta vẫn chưa có độc lập về biên cương, biên thùy, lănh thổ.

* Độc lập dân tộc ? Đa phần đời sống văn hóa và 100% sinh hoạt chính trị, tôn giáo, xă hội, giáo dục, truyền thông đều bị lệ thuộc hoặc bị áp đặt từ Liên Xô, Trung Quốc suốt nhiều năm.

* Độc lập chính thể ? Chính quyền th́ nay theo Liên Xô mai theo Trung Quốc và chưa bao giờ biết độc lập, tự quyết đúng nghĩa.

Tạo hóa sinh ra để mỗi con người đều được sống và sống trong b́nh đẳng, công bằng, bác ái và được tự do mưu cầu ấm no, hạnh phúc. Nhưng mỗi con người Việt Nam hơn 50 năm qua đă phải làm một con vật thí hết sức rẻ mạt cho những điều áp đặt phi lư, vô nghĩa.

- Về kinh tế : cho đến nay, cả nước đă thu về một mối gần trọn 30 năm, nhưng Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn là một trong 10 quốc gia nghèo đói, lạc hậu và vi phạm nhân quyền nặng nề nhất hành tinh này (Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế nhận xét). Chưa đạt nổi b́nh quân 400 đôla/đầu người/năm. Đảng không ngừng kêu gọi công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhưng cái kim may vá để đạt tiêu chuẩn quy định xuất khẩu quốc tế vẫn chưa làm được. Cả nước vẫn mua, bán lậu và xài xe dởm của Tàu, xe nghĩa địa Nhật. Hơn thế nữa c̣n t́m mọi phương kế cắt xén vốn đầu tư ngoại quốc cùng sự phỉnh lừa để trông ngóng từng đồng ngoại tệ từ những Việt Kiều yêu nước đi, về. Đặc biệt các cơ quan công quyền hữu quan th́ t́m đủ mọi mưu mô quỷ quyệt để xô đẩy, và bán đồng bào ra nước ngoài làm nô lệ chỉ làm giầu cho đảng.

- Về văn hóa, giáo dục, xă hội : hiện nay Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa, giáo dục, truyền thông chắp vá, bệnh hoạn, nghèo đói nhất, nh́ khu vực, luân thường đạo lư suy đồi, quốc nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan vô phương cứu văn.

- Đă qua hàng chục năm (từ 1989), hệ thống đảng cộng sản và thể chế xă hội chủ nghĩa toàn thế giới đă bị quy luật tiến hóa của lịch sử loại trừ và nhân loại tiến bộ đào thải. V́ thế sẽ không có ngoại lệ nào cho chính thể xă hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho dù có cố t́nh chuyển dạng, biến h́nh th́ vẫn không sao có thể tồn tại trước ánh sáng sự thật : Tự Do, Dân Chủ và Phát Triển toàn cầu, đó là xu thế tiến lên tất yếu cuà thời đại.

- Cũng như các triều đại quân chủ phong kiến xa xưa của Việt Nam : Chế độ xă hội chủ nghĩa đang ở trong thời điểm suy tàn mục nát nhất, nên càng lo sợ và t́m mọi cách bưng bít thông tin, nhiễu nhương công lư, hoành hành đời sống làm điêu đứng cả xă hội, cộng đồng dân tộc và đă cam tâm bán đất, dâng biển để vinh thân, ph́ gia.

Kính thưa quư vị cùng toàn thể anh chị em Hội Cựu Chiến Binh !

Với kinh nghiệm và máu xương chúng ta đă đổ xuống đất này và sự hy sinh đă quá tải, có lẽ không c̣n ǵ để mất hơn, để mất nữa. V́ vậy những ḍng chữ lừa mị và răn đe của tài liệu gửi chúng ta chỉ tiếp tay thêm cho tinh thần dũng cảm cùng sự b́nh tâm nghĩ suy v́ tương lai con em chúng ta và sự sống c̣n của Tổ Quốc.

Đồng Bào khổ đau của chúng ta đang vẫy gọi toàn thể các chiến binh Việt Nam, hăy kết đoàn cùng nhau đứng lên, vùng dậy loại trừ những kẻ ngoan cố, gian manh, tham quyền, cố vị đang cam tâm bán rẻ Đất Nước - Dân Tộc và không c̣n con đường nào khác : tự do hay là ngồi chờ chết lần, chết ṃn trong đói khát và sợ sệt.

Nếu hôm nay chúng ta sợ th́ ngày mai con chúng ta sẽ khiếp sợ và tiếp đó đời cháu chúng ta sẽ mạt nhược trước nạn nội xâm tàn bạo này.-- Ng-V-Nam (tosu-cs@yahoo.com), January 05, 2004.


Sao bọn mi mất dạy quá vậy , mày có biết tụi tui không phải là con nít không biết không ? Bác tưởng rằng tụi tui ngu như bác à ? Mà bác bày đặt giả danh người khác , sao mày không nói 2 bài trên là mày nghĩ rồi viết ra từ đầu của họ ? bài viết của mày đă cho tui thấy rằng bác là người ngu thậm tệ , giả danh người khác nhưng quá vụng về ! mày thử đi nói với người khác rằng VN là 1 trong 10 nước nghèo nhất Thế giới đi , họ sẽ biết ngay rằng mày vừa trong bệnh viện tâm thần thoát ra .

-- Bạch vĩ (Smartboy@hopthu.com), January 06, 2004.

Việt-Nam chắc rằng chỉ có Nguyên-Tất-Thành Trần-Dân-Tiên Hồ-Chí- minh là một tên và bè lũ chúng vẫn quen lừa bip gian manh xảo trá ti tiện mạo danh thôi, và theo bản chất người Cộng-Sản đúng là thế.. Những bài viết trên có phải là chính tôi viết, hoạc người khác viết đi nữa th́ những ǵ trong bài viết đó hoàn toàn mang trọng những sự thật.. nên con Bachvĩ "Đuôi Trắng" nói ǵ đi nữa cũng chẳng ai lạ

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 06, 2004.

HÔm nay rảnh mới có th́ giờ coi tổng bí thư nhà ḿnh viết cái ǵ. Xin lổi mấy anh việt cộng nghe, tới tổng bí thư cũng chẳng biết viết ra cái ǵ mới, cả bài viết này có tới 80% là copied lại từ các bài viết từ các đại hội khoá trước. Ư tưởng và lời văn chẳng có ǵ mới mẽ hết. Tới TBT mà c̣n sao chép nửa th́ huống ǵ tới tất cả sinh viên học sinh và đám đảng viên trong nước. Sau đây tôi có vài câu hỏi thắc mắc từ bài diển văn này nhưng có lẻ các dồng chí sẻ câm họng trả lời không ra: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đă xác định “Bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa và bảo vệ vững chắc độc 1âp, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xă hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc". Tại sao phải theo thứ tự là bảo vệ Đảng trước, bảo vệ tới nhà nước, c̣n nhân dân th́ lại cuối cùng. Như vậy có phải là nhà nước của dân đâu mà phải gọi là nhà nước của đảng, c̣n dân của nhà nước. Có phải đảng là quan trọng hơn tính mạng và lợi ích nhân dân dựa theo phát biểu của Đảng?-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 06, 2004.Câu này th́ quá xưa rối 9 cái đại hội mà vẩn lập đi, lập lại măi: cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn diễn ra gay go, quyết liệt dưới nhiều h́nh thức; xin hỏi sau 29 giải phóng không phải là các giai cấp dưới chế độ XHCN sống chung hoà b́nh với nhau sao? Không phải các dân tộc trong nước cộng hoà XHCN VN sống chung hoà b́nh với nhau sao mà d/c TBT lại nói câu này: CÓ phải d/c TBT ám chỉ rằng giai cấp mới tư sản đỏ và giai cấp vô sản đang sắp choảng nhau? Và có phải TBT ám chỉ rằng dân kinh dân thượng đang choảng nhau dử dội. Nếu không th́ tại sao tới gị này vẩn c̣n đấu tranh giai cấp, vẩn c̣n đấu tranh dân tộc. Hay câu này là dống chí sao y bản chánh quên cắt bỏ ra.

trợ cấp ưu đăi người có công xin hỏi ai là người có công ở đây? có công ǵ và có công thế nào. Nếu nói tới người có công th́ các ông Trần Độ, Trần Dũng Tiến, Nguyễn Q Dương... là chắc không có công có phải không? Ngoài ra 29 năm nay cán bộ "có công" cũng bốc hốt đầy túi rồi, có cần phải ưu đăi nửa hay không?-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 06, 2004.


Response

Vấn đề đặt ra cho việc nghiên cứu cải cách tiền lương và trợ cấp hiện nay là phải khẩn trương tiến tới khắc phục một cách cơ bản những bất hợp lư, không công bằng về thu nhập trong các khu vực hành chính, sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tính tích cực, năng động của người lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao uy tín và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời góp phần quan trọng đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi. Tuyên bố này thiệt là tức cười hết sức. Có phải d/c TBT không biết chống tham nhũng là làm sao có phải không? Có cần chỉ dạy cho 1 chút không hay d/c không dám đề ra biện pháp v́ dụng chạm tới thành phần ăn tham nhũng là đảng viên? Muốn chống tham nhũng th́ cứ bỏ tù mấy thằng tham nhũng là xong. Thằng nào nặng th́ đem xử bắn. Chỉ cần mạnh dạn lập ra 1 cơ quan chuyên điều tra tham nhũng, khi nhận được đon tố cáo th́ đi điều tra và giải quyết. Cần ǵ phải suy nghĩ, đắn đo làm cái ǵ trừ khi d/c muốn bao che cho đảng và nuôi tham nhũng. Chỉ sợ lập ra cơ quan đó rồi đon tố cáo tham nhũng bay về gấn 3,4 triệu cái v́ chổ nào có đảng viên là sẻ có tham nhũng mà phải không đồng chí. chỉ sợ có nhốt tù th́ lúc đó việt nam ḿnh lại lên guiness kỷ lục thế giới về số tù nhân tham nhũng cao nhất thế giới. V́ từ thằng công an hải quan, cho tới thằng bảo vệ nhà xác của nhà thương, từ bác sỉ mổ tới công an đứng đường không thằng nào là không nhận "bồi dưỡng" 1 mỹ từ của chử HỐI LỘ mà thôi.

Ngoài ra xin bộ giáo dục VN sửa tự diển VN lại giùm: - Bồ dưởng: 1 hành động giống như hối lộ nhung không phải là hối lộ thường xuyên xảy ra trong nhà nước XHCN.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ