Tiểu sử đồng chí Nông Đức Mạnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TIỂU SỬ TÓM TẮT

ĐỒNG CHÍ Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Sinh ngày 11/9/1940 tại xă Cường Lợi, huyện Na Ŕ, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đ́nh nông dân, dân tộc Tày.

Tóm tắt quá tŕnh công tác 1958 -1961: Học viên Trường trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội. 1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963. 1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông. 1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô. 1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bác Thái . 1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái. 1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 1976-1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm nghiệp rồi Trưởng ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. 1980-1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bấc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái. 1984-10/1986: Phó bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái. 11/1986-2/1989: Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái. 12/1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nan khóa VI. 3/1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 8/1989: Trưởng ban Dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 1l/1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 6/1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 9/1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX. 6/1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII. 9/1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X. 1/1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII. 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

-- communist (communist@yaheo.com), January 05, 2004

Answers

Response to Tiểu sử đồng chĂ­ NĂ´ng Đức Mạnh

Tiểu sử cuộc đời mà không ghi danh cha mẹ là thế nào..Bộ ông N-Đ- Mạnh là ở lỗ chui lên sao,hay là con rơi con rớt, con đĩ con lang. hay cha mẹ ông là những thành phần ǵ đó mà Đảng ta không dám nêu ra sợ nhục cho Đảng? Từ cha, chối mẹ như thế này th́ đúng là loài bất nhân, bất hiếu..À quên Cộng-Sản là tam vô + = gồm cả vô gia-đ́nh vô tổ quốc và cả vô luân nữa

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 05, 2004.

Response to Tiểu sử đồng chĂ­ NĂ´ng Đức Mạnh

Anh Ng-V-Nam nay ky cuc qua.

Noi ro bo ruot cua Nong Duc manh la ai thi ca dang cong san VN mat mat no het con gi.

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), January 05, 2004.


Response to Tiểu sử đồng chĂ­ NĂ´ng Đức Mạnh

co gioi thi ve VN danh nhau di Do bai tran hahahahahaha

-- dit me bon VNCH (congsanday@yahoo.com), July 31, 2004.

Moderation questions? read the FAQ