Ca dao duoii ách Công san o Viêt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ca dao dưới ách Cộng sản ở Việt Nam

----------

Từ ngày " cách mạng mùa thu "

Thằng khôn đi học thằng ngu làm thầy

Công viên tấp nập buổi chiều

Chung quanh tượng "Bác" , đĩ nhiều hơn dân

Cáo Hồ rồi lại cáo Tôn

Hai cáo rất thích hôn trôn đàn bà

Một năm hai thước vải thô

Lấy ǵ che kín "Bác Hồ" của em

Gian manh từ bấy đến nay

Lừa dân bán bước cốt đầy túi tham

Từ khi có đất có trời

Không ǵ gian ác bằng loài Việt Minh

Ai sinh thằng Cáo thằng Hồ

Để em đói rách tô hô không quần

Ai sinh thằng Duẩn thằng Duân

Em đă không quần nay áo cũng không

Ai sinh thằng Sắt thằng Đồng

Em đă mất chồng nay mất thằng cu

Ai sinh thằng Khủ thằng Khu

Tố chết thằng bác, bỏ tù thằng cha

Thằng Duẩn mặt rất đẹp trai

Thứ mặt chó sói ăn hoài không no

Mặt thằng Giáp giống cái mo

U để u hốt cứt ḅ u ơi

Thằng Đồng nho nhă tuyệt vời

Cái mặt nhẵn quẹt, cái môi thâm ś

Tên cướp giựt kẻ cu li

Bên th́ tám lạng bên th́ nửa cân

-- To Huu (tohuu@vnn.vn), January 04, 2004

Answers

Response to Ca dao duoii Ă¡ch CĂ´ng san o ViĂªt Nam

1 )

Một lăng một đảng một lũ ma

Đất này ác quỷ khéo dễ sa

Chăm dân mà giết dân như chó

Phù đời sao phụ kiếp phù sinh

Lăng to , Đảnh lớn phường lang sói

Chuồng thú , lăng loàn thứ chó trâu

Hỏi nước bao giờ tan lũ ngố ?

Dất này cây cỏ lại hồi sinh

2 )

Một ḿnh thủ một cái lăng to

Thiên hạ muôn người đói ốm o

Bác chết kim cương vây ḥm kín

Dân sống khônh nhà ngủ băi ma

Trong lăng bác sống bao người gác

Giữa đời dân chết chẳng ai dưa

Trời nam âu cũng là phước bạc

Ác quỉ mang thờ phí khói nhang

3 )

Một ḿnh bác sống thanh đạm thay

Cà muối dưa chua , giỡn mà hay

Lâu la Bác giắt hoen đất Việt

Lũ cẩu Mác về nghẹn cơi nam

Lăng to phỉ sức tang bồng chí

Ngục tối to đùng dân dă đi

Lăng to mà ăn cà dưa muối

Ác quỉ đang phù phép thị phi

( TMR )

------------------

VỊNH RÂU BÁC

Bác tôi râu mép mọc đầy

C̣n tôi mép dưới hây hây ngả vàng

Trộn chung chắc phải bàng hoàng

Râu trên râu dưới hai hàng chạm nhau !!

Thế là tôi đẻ tí nhau

Ra thằng Đức Mạnh như thau đen thùi

Cha truyền con nối dùi cui

Nước Nam khổ sở một đời lầm than

Lăo Bá

-- To Huu (tohuu@vnn.vn), January 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ