Báo Sinh Viên Công San o Dông Âu Balan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm nay tôi t́nh cờ đọc được tờ báo của các sinh viên Cộng Sản ở Đông Âu ( Balan ) , xin giới thiệu các bạn nào chưa biết :

Đàn chim Việt : http://www.danchimviet.com/

Các bạn nào muốn có nhiều tin tức hơn , xin giới thiệu 1 trang Web có nhiều link các báo ngoài nước và trong nước :

SàiG̣n Báo : http://www.saigonbao.com/

-- cong san lua bip (congsanlubip@vnn.vn), January 03, 2004


Moderation questions? read the FAQ