NG-V-NAM.. XIN C CHT KIẾN VỚI MỌI NGƯỜI

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NG-V-NAM xin gp cht kiến.. Xin mọi người chịu kh viết tiếng Việt c dấu cho dễ đọc . Nhiều bi viết di, m lại khng c dấu nn đọc rất kh, v nhiều khi bị hiểu ra sai người viết nữa. vậy xin mọi người chịu kh dng chữ Việt c dấu dể dễ đọc & dễ hiểu hơn .Để viết tiếng Việt c dấu, c thể vo địa chỉ

www.vietcatholic.net/main/udownload.asp

Download Vcatkey .rất dễ xử dụng, v dng dược tất cả cc font chữ

.thnh thật cm ơn tất cả mọi người..

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu-cs@yahoo.com), January 02, 2004

Answers

Response to NG-V-NAM.. XIN CÓ CHÚT Ý KIẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Anh NVN ơi ! Sao ti với anh lại trng tư tưởng đến thế. Toi vừa post bai..Thắc mắc cua toi xong th thấy bi..phat bieu kiến"

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 02, 2004.

Response to NG-V-NAM.. XIN CÓ CHÚT Ý KIẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Theo anh chỉ, ti đ vo link sau đy để download VcatKey 4.0

http://vietcatholic.net/nhulieu/

Cm ơn nhiều.

-- cong san lua bip (congsanlubip@vnn.vn), January 02, 2004.


Response to NG-V-NAM.. XIN C“ CHšT Ý KIẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Bc Ke Si Bac Ha ơi . chắc chng ta đồng ch, đồng quan điểm, đồng hướng nn đồng tm cảm đấy. cảm ơn Bc nhiều--

Ng-V-V-Nam cũng cảm ơn Bc Cộng sản lừa bịp (congsanlubip@vnn.vn), đ gửi lời cảm ơn N-V-Nam ...Knh chc cc Bc + gia đnh được lun an vui & năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phc. ..

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 02, 2004.


Moderation questions? read the FAQ