cai tam cua Dang vien

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cái tâm mới là cái thực ḷng. Nó tồn tại lâu dài, trở thành bản chất của con người. Một đảng viên trước cũng là có vị trí trong chính quyền và Đảng ở cấp quận, luôn luôn nói chính sách, uốn nắn mọí người nhất là khi họp hành ông càng lớn tiếng, ai cũng tưởng là một đảng viên chân chính thực sự. Nhưng khi về hưu th́ khác hẳn, hai vợ chồng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, có nhiều sai phạm. Người ta thấy ông không c̣n nói chủ trương, chính sách như trước nữa mà luôn luôn miệng: cơ chế thị trường th́ phải thế (ư muốn nói: Làm ăn chăm chỉ hạt bột th́ không kiếm được nhiều lăi). Có ai nói đến gương mẫu, phẩm chất đảng viên, ông cười tỏ ư cho là chuyện xưa, cứng nhắc. Một cán bộ, đảng viên trước đây c̣n công tác nhiệt t́nh hăng hái, công việc ǵ cũng sẵn sàng nhận và làm tốt, luôn luôn sợ chi bộ, cơ quan đánh giá. Nay về hưu, chi bộ phân công, công việc ǵ cũng tránh né, viện hết lư do này đến lư do khác, mặc dù có sức khỏe và tuổi chưa cao lắm. Ông ta nói hẳn ra miệng, về hưu rồi nghỉ cho khỏe, làm th́ được cái ǵ, lên chức, lên lương ǵ. T́nh h́nh như trên, nhiều người cho bây giờ là không hiếm. Do đó cái tâm mới là quan trọng, đáng quư. Cần phân biệt được cái tâm thực ḷng v́ Đảng với cái cửa miệng h́nh thức, vớí những sự phấn đấu cơ hội nhằm mưu lợi ích, địa vị cá nhân. Tất nhiên đây là những điều khó trong công tác cán bộ, trong víệc kết nạp Đảng nhưng không thể xem nhẹ. Trau dồi được cái tâm trong sáng th́ sẽ giữ vững được bản chất của người đảng viên, khi c̣n công tác cả đến khi về hưu! Từ đó Đảng mới mạnh và giữ được uy tín trong quần chúng.

-- communist (communist@yahoo.com), December 28, 2003

Answers

Cai tam cua cac dang vien cong san bay gia chi co quyen loi, dia vi va tien bac.

De dat cai tam nguyen do; cac dang vien cong san san sang bon chen chup giat dia vi, de dau coi co dan den; tham nhung vo vet cua cong.

-- Da dao thang ho chi minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), December 29, 2003.


Moderation questions? read the FAQ