The he tre va Dang

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đảng ta, ngay từ ngày đầu thành lập, năm 1930, đă đề ra đường lối chính trị với hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là làm cách mạng dân tộc dân chủ, tiếp sau là làm cách mạng XHCN. Sức mạnh chiến đấu của Đảng, của nhân dân ta trước hết là ở ư chí và sự hy sinh cao cả v́ độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc. Có thể nói, từ hai bàn tay trắng, Đảng ta đă lănh đạo toàn dân đứng lên đoàn kết một ḷng, Đảng dựa vào dân, dân tin vào Đảng, đem gan vàng dạ sắt đánh bại kẻ thù tàn bạo thực dân phong kiến. Nỗ lực chủ quan của Đảng, của nhân dân ta là chính, đồng thời tận dụng được thời cơ có lợi cho cách mạng, cho nên dù chỉ mới có 5.000 đảng viên, Đảng đă biết tổ chức, vận động quần chúng nhân dân cả nước đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa. Cách mạng tháng 8-1945 thành công, lịch sử dân tộc ta mở ra trang mới, chính quyền thuộc về nhân dân, nhân dân được tự do làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của ḿnh. Có được thắng lợi đó là nhờ ở đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, ở tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng quật khởi của nhân dân ta.

Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng c̣n non trẻ, nạn đói mới chấm dứt cơ bản, th́ thực dân Pháp đă ập vào ḥng thực hiện mưu đồ thống trị Việt Nam và Đông Dương lần thứ hai. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, so sánh lực lượng, vật chất kỹ thuật, ta kém xa địch. Nhưng qua 9 năm chiến đấu bền bỉ, kiên cường, anh dũng, dưới sự lănh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, với sự giúp đỡ tận t́nh của bạn bè quốc tế, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đă vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Cuối cùng đă làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu". Qua thực tiễn cách mạng, Đảng ta đă được rèn luyện, quân dân ta đă có được bước trưởng thành vững chắc.

Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam. Đảng đề ra đường lối đấu tranh chống Mỹ cứu nước: Giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc từng bước quá độ lên CNXH; thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Trên 20 năm chiến tranh cách mạng, nhân dân Việt Nam đă đánh bại âm mưu của đế quốc Mỹ định đẩy dân tộc ta trở lại thời kỳ đồ đá, định ỷ thế vào sức mạnh về vật chất, vũ khí để thắng Việt Nam trong ṿng 18 tháng...

Nhưng chúng đă lầm! Với ánh sáng của chân lư "Không có ǵ quư hơn độc lập tự do", dưới sự lănh đạo tài t́nh của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại, quân, dân cả nước đoàn kết một ḷng, có sự giúp đỡ của bạn bè thế giới, chúng ta đă thực hiện xuất sắc lời kêu gọi của Bác Hồ: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc Nam sum họp, cả nước thống nhất.

Dân tộc Việt Nam đă đánh thắng hai đế quốc to. Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục nâng cao vị thế, phẩm giá Việt Nam trên trường quốc tế ...

45 năm (1930-1975), chặng đường đấu tranh cách mạng, Đảng ta, quân, dân ta đă trải qua bao khó khăn thử thách gian nan, bao bước ngoặt. Và mỗi bước ngoặt của cuộc cách mạng, bên cạnh thắng lợi trưởng thành, cũng nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực: cơ hội, hữu khuynh, thoả hiệp, đầu hàng. Trước t́nh h́nh ấy, Đảng đă thực hiện tốt tự phê b́nh và phê b́nh nghiêm túc trên tinh thần đồng chí, ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai, phân tích rơ những điều c̣n "mập mờ", đấu tranh kiên quyết với những thứ "lư luận" lệch lạc, phản động. Cùng nhau chăm lo xây dựng sự đoàn kết, nhất trí, chăm lo bảo vệ sự trong sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên v́ mục đích, lư tưởng chung. Chân thành giúp đỡ nhau, học hỏi kinh nghiệm của nhau, tôn trọng lắng nghe ư kiến phản ánh của nhân dân, nói đi đôi với làm. Đảng sát dân, dân tin Đảng. Không để những hiện tượng tiêu cực băng hoại tư tưởng, con người và sự việc. Giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng, bảo vệ từng cán bộ, đảng viên cũng là bảo vệ sức mạnh, năng lực lănh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta.

Bước vào thời kỳ mới (từ 30/4/1975), Đảng ta, nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chúng ta chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, th́ lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc; đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế đối với dân tộc Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng. Tiếp đó, đất nước lại lâm vào khủng hoảng kinh tế, chính trị, xă hội.

Từ Đại hội Đảng VI, Đảng ta đă đề ra và lănh đạo công cuộc đổi mới đất nước, bước đầu thu được những thành tựu quan trọng. Nhưng rồi đến Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, có thể nói đó là "cú sốc" về tư tưởng và chính trị, bước ngoặt về tư tưởng, tâm lư, và là sự thử thách nghị lực chủ quan của Đảng ta. Ngọn cờ tư tưởng của toàn Đảng được giữ vững, nhưng hậu quả của "cú sốc" đến nay vẫn như chưa hết! Biết bao là sự kiện gay go phức tạp, khó khăn chồng chất, nhưng Đảng ta trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với bề dày và độ từng trải về chính trị qua lịch sử đấu tranh cách mạng, đă vững vàng lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh, từng bước tiến lên giành thắng lợi mới trong giai đoạn mới của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Công cuộc đổi mới ngày nay, thời cơ và thuận lợi có nhiều, nhưng thách thức công khai và ngấm ngầm cũng không ít. Lớp người như chúng tôi không c̣n ǵ cao quư hơn, thoả măn hơn là đă được cống hiến cho sự nghiệp cách mang của dân tộc, cho lư tưởng cao cả của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, v́ độc lập dân tộc và CNXH.

Tôi mong rằng, thế hệ trẻ Việt Nam trân trọng viết tiếp trang sử vàng của dân tộc; kế tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ, của những chiến sĩ cách mạng đă suốt cả cuộc đời v́ dân, v́ nước. Nhận lấy sứ mạng mới, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi thử thách, với nghị lực, trí tuệ của tuổi trẻ, của con người Việt Nam, tôi tin rằng các bạn trẻ chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về vai tṛ và vị trí của ḿnh đối với Tổ quốc, đối với tương lai nước nhà với mục tiêu cao cả: "Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh". Quá tŕnh đi tới mục tiêu đó không phải diễn ra thuận buồm xuôi gió, trái lại không tránh khỏi những vấp váp. Quá tŕnh đó cũng có những con người không theo kịp bước đi, thiếu rèn luyện, tu dưỡng mà tự ḿnh rời khỏi vị trí chiến đấu, thậm chí trở thành phần tử để cho kẻ địch lợi dụng. Tôi cũng mong rằng, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thực sự gương mẫu, thực sự là công bộc của dân. Cán bộ cấp trên gương mẫu với cấp dưới, với toàn Đảng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu với quần chúng, đoàn kết chân thành. Sức mạnh vô địch để chiến thắng là ở đó. Đảng ta, cán bộ, đảng viên ta phải làm cho thế hệ trẻ hiểu rằng: Vinh quang của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là chính ở trong tay người chủ tương lai quyết định. Hoà nhập vào trào lưu chung với tinh thần chủ động v́ ḿnh và v́ bạn, hoà nhập vào trào lưu chung không bao giờ đồng nghĩa với ỷ lại xin, cho.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003 Đại tướng Chu Huy Mân-- communist (communist@yahoo.com), December 28, 2003

Answers

Cong san quoc te noi chung va cong san viet nam noi rieng luon luon vo dich trong lich su ve bo mon xui duc thanh nien; vat chanh bo vo; luong gat nhan dan.

-- Da dao thang ho cho minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), December 29, 2003.

Moderation questions? read the FAQ