Co ai coi phim Rong Xanh chua ? Sao o VN tui tim hoai 0 co

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

O day co ai coi phim Rong Xanh {Mel Gibson} chua, noi dung ra sao ? o VN rum beng qua troi ,ma tim do mat cung 0 thay .

-- summer (summer21@hotmail.com), December 28, 2003

Answers

Sorry; Forum nay khong phai noi ban ve Dien Anh.

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), December 29, 2003.

Moderation questions? read the FAQ