Framkallning av gammal film

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Här en fråga som Heidi Mittler skickade till mig. Kanske någon läsare kan hjälpa till med svaret:

Jag har en fråga om framkallning: jag har en film oframkallad från våren 1999, Tmax 400, utebilder från sonens fotbollsmatch. Vilka åtgärder i framkallningen borde jag vidta för att få framkallat filmen tryggt nu drygt fyra år senare? Eller är det bara att framkalla filmen som om inte en lång tid hade förflutit sedan bilderna togs överhuvudtaget? - Vidare finns det en minimal chans att jag har ställt in filmkänsligheten på cirka 800 (i st.f. 400), det gjorde jag i de här tiderna för att få mera ljuskänslighet om utifall att det naturliga ljuset inte verkade räcka till. Så, jag undrar förstås om det finns nån långsammare metod för framkallning av "gammal" film som skulle sammanfalla med det intresse som finns för att framkalla film som man på konstgjord väg har manipulerat så att den reagerar bättre för den lilla dager eller det lilla ljus som finns? Det här vore ju idealet, om parametrarna går helt i kors så får jag fundera vilken utväg som blir bäst.

Tack för aktiviteten inom AFK! Förmedla gärna min fråga ovan till någon som du vet att känner till svaret, ifall du själv inte vet det eller är osäker.

Heidi

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), December 28, 2003

Answers

Heidi,

Även om det rekommenderas att filmerna framkallas så snart som möjligt efter exponeringen har jag varit med om lyckde resultat med filmer som jag en längre tid glömt att farmkalla. Jag tror inte att det finns så mycket annat att göra än att framkalla på normalt sätt i t.ex. Kodak D76 eller Ilford ID-11 (samma framkallare) som är ganska förlåtande. För olika alternativ, kolla The Massive Development Chart. För nämnda framkallare ges samma tider för 400- 800 ASA med framkallaren outspädd eller utspädd 1+1. Åtminstone är det värt ett försök.

Martin

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), December 28, 2003.


Moderation questions? read the FAQ