CÂU TRUYỆN CÓ THẬT.....KIẾN THỨC CỦA NHỮNG ĐỈNH CAO

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kiến thức của những đỉnh cao trí tuệ.

Câu truyện này tôi nghe được từ 2 bác, thuộc lính VNCH gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, 2 bác ngồi kể chuyện cũ và nhắc lại câu chuyện một cán bộ giảng huấn cộng-sản trong trại tập trung cải tạo..

Sau nhiều tháng ngày gọi là học tập. một cán bộ giảng huấn cao cấp xuống pḥng học tập, đứng nghe các tù binh VNCH phát biểu ư kiến ḿnh về những tháng ngày cải tạo vừa qua. nhiều người đứng lên nói, mỗi người một ư kiến, một nhận đinh khác nhau. sau cùng anh cán bộ cộng-sản cao cấp kia đưa ra nhận định tổng thể là.. Nhận xét sơ bộ theo quá tŕnh trao đổi vừa rồi, tôi thấy đa số các anh đă quán triệt được đường lối cách mạng, nhưng c̣n một thiểu số vẫn c̣n những tư tưởng nặng nề của đế quốc, tôi muốn nhấn mạnh cho các anh biết cái thiểu số đó không phải là ít, theo tôi thấy có đến hơn hai phần ba cơ đấy....Thiểu số mà lại là hơn 2/3 cơ đấy, th́ quả là đỉnh cao, cao wa' cao....

.NHỮNG ĐỈNH CAO TÂN THỜI NGHĨ G̀ VỀ KIẾN THỨC CỦA NHỮNG ĐỈNH CAO MỌI RỢ TRONG HÀNG NGŨ CÁN BỘ TƯ TƯỞNG CAO CẤP NÀY ?

-- nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 22, 2003

Answers

Response to CĂ‚U TRUYỆN CĂ“ THẬT.....KIẾN THỨC CỦA NHỮNG ĐỈNH CAO

Đúng vậy với người cộng sản thiểu số là con số "nhỏ xíu" hà. Cũng như đảng cộng sản tuyên bố. Việt nam chỉ có 1 thiểu số cán bộ là tham nhủng thôi, khoảng chừng 99% ǵ đó. C̣n đa số c̣n lại th́ không tham nhủng 1% nhưng mấy người này đả bị đảng khai trừ v́ tội chống tham nhủng rồi.

Các tuyên bố tương tự:

- Việt nam chỉ có 1 thiểu số phụ nữ làm nghề mại dâm và gả qua đài loan thôi!

- Việt nam đa số đă thoát nạn mù chữ. Chỉ có 1 thiểu số không chịu đến trường cho nên chưa theo kịp thôi.

- Cán bộ việt nam đa số tŕnh độ cao, đạo đức tốt, chỉ có 1 số là hơi hủ hoá và làm sai chính sách của đảng thôi (khoảng 90%) ǵ đó.

- Và nhân việt nam đang tin tưởng và tín nhiệm đảng, chỉ có 1 số phần tử phản động mà thôi... ngay việt kiều nước ngoài của đa số là người yêu nước, yêu XHCN, chỉ có 1 số nhỏ là quá khich và không quên được hận thù của mà thôi...

Ha ha ha.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), December 22, 2003.


Response to CĂ‚U TRUYỆN CĂ“ THẬT.....KIẾN THỨC CỦA NHỮNG ĐỈNH CAO

Đúng vậy , đây là câu chuyện dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt vào thời kỳ cuối , sắp ngáp chết lần cuối , sống với người Mỹ quen rồi nên bắt chước nói láo , vu khống giống như Mỹ ! Tội nghiệp , thằng viết bài trên cũng tâm thần nặng khiếp !

-- Bạch Vĩ (Smartboy@hopthu.com), December 23, 2003.

Response to CĂ‚U TRUYỆN CĂ“ THẬT.....KIẾN THỨC CỦA NHỮNG ĐỈNH CAO

Bạch Vĩ (Smartboy@hopthu.com), Viết là>> Đúng vậy , đây là câu chuyện dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt vào thời kỳ cuối , sắp ngáp chết lần cuối , sống với người Mỹ quen rồi nên bắt chước nói láo , vu khống giống như Mỹ ! Tội nghiệp , thằng viết bài trên cũng tâm thần nặng khiếp !

================== Chẳng phải vu khống vu khiếc ǵ đâu, đó là câu chuyện thật đấy. Trong hàng ngũ lănh đạo của đảng thật sự trong thời kỳ chiến tranh v́ chủ trương nhắm vào tuyên truyền mua chuộc ḷng dân nên đảng ta chiêu mộ rất nhiều những thành phần THẤT HỌC vào trong hàng ngũ lĩnh đạo đảng. V́ quá nhiều đảng viên với tŕnh độ kiến thức quá yếu kém, nên đảng mới có kế hoạch tu bổ văn hoá cho các cán bộ lĩnh đạo.Trong thời gian chờ đợi và tu bổ van hoá, những cán bộ vẫn thi hành công vụ, nên nhân dân ta mới có câu . Dốt tại tu. Ngu tại chức. hay. Lang thang th́ chết đói. Hay nói th́ vào tù. Đầu ngu làm chủ tịch. Nhưng tu bổ th́ tu bổ không dễ cho những đầu óc..........can't teach an old dog a new trick. Nếu con dog dó không muốn hấp thụ, nên ngu hoàn ngu. cứ nh́n thực tại th́ cũng đủ hiểu..

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 23, 2003.


Moderation questions? read the FAQ