bang chung ro ranh nhat vua moi nhan tu VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

21 Thng 12 2003 - Cập nhật 13h54 GMT Gi trang nay cho be ban Ban in ra

Lai thm ngi Thng ty nan t Ty Nguyn Vn co ngi bo trn sang Campuchia Tin cho hay lai thm ba ngi Thng t vung Ty Nguyn cua Vit Nam va c tip nhn ty nan tai Campuchia.

Nhng ngi nay a ti vn phong cua Cao uy ty nan Lin hip quc thanh ph Banlung, thu phu tinh Ratanakiri min ng Bc .

T Cambodia Daily noi rng mt vin chc cua Cao uy noi ho a c tip nhn sau khi t cao rng t ai cua ho bi qun i Vit Nam tich thu.

ng Ly inh Phat, mt nha bao ngi Vit tai Campuchia cho ai BBC bit cac quan chc ia phng khi c bao chi hoi a tra li ho khng th hi hng nhng ngi nay vi ho a co mt tai Campuchia t trc.

Sau nhiu t ngi Thng chay trn sang y vao nm 2001, chinh quyn Ha Ni a kin quyt yu cu Campuchia gi bt c ai vt bin gii trai phep tr lai Vit Nam.

Tuy nhin di ap lc cua quc t va cac nc nh Hoa Ky, hang ngan ngi vn c chp nhn ty nan chinh tri va cho sang inh c tai mt nc th ba.

ng Phat cung noi vn co rai rac ngi chay t vung Ty Nguyn sang Campuchia t u nm ti nay.

-- poorcitizenVN (starlonely2212@yahoo.com), December 21, 2003

Answers

Lai thm ngi Thng ty nan t Ty Nguyn Vn co ngi bo trn sang Campuchia Tin cho hay lai thm ba ngi Thng t vung Ty Nguyn cua Vit Nam va c tip nhn ty nan tai Campuchia.

Nhng ngi nay a ti vn phong cua Cao uy ty nan Lin hip quc thanh ph Banlung, thu phu tinh Ratanakiri min ng Bc .

T Cambodia Daily noi rng mt vin chc cua Cao uy noi ho a c tip nhn sau khi t cao rng t ai cua ho bi qun i Vit Nam tich thu.

ng Ly inh Phat, mt nha bao ngi Vit tai Campuchia cho ai BBC bit cac quan chc ia phng khi c bao chi hoi a tra li ho khng th hi hng nhng ngi nay vi ho a co mt tai Campuchia t trc.

Sau nhiu t ngi Thng chay trn sang y vao nm 2001, chinh quyn Ha Ni a kin quyt yu cu Campuchia gi bt c ai vt bin gii trai phep tr lai Vit Nam.

Tuy nhin di ap lc cua quc t va cac nc nh Hoa Ky, hang ngan ngi vn c chp nhn ty nan chinh tri va cho sang inh c tai mt nc th ba.

ng Phat cung noi vn co rai rac ngi chay t vung Ty Nguyn sang Campuchia t u nm ti nay

-- poorcitizenVn (starlonely2212@yahoo.com), December 21, 2003.


Lai thm ngi Thng ty nan t Ty Nguyn Vn co ngi bo trn sang Campuchia Tin cho hay lai thm ba ngi Thng t vung Ty Nguyn cua Vit Nam va c tip nhn ty nan tai Campuchia.

Nhng ngi nay a ti vn phong cua Cao uy ty nan Lin hip quc thanh ph Banlung, thu phu tinh Ratanakiri min ng Bc .

T Cambodia Daily noi rng mt vin chc cua Cao uy noi ho a c tip nhn sau khi t cao rng t ai cua ho bi qun i Vit Nam tich thu.

ng Ly inh Phat, mt nha bao ngi Vit tai Campuchia cho ai BBC bit cac quan chc ia phng khi c bao chi hoi a tra li ho khng th hi hng nhng ngi nay vi ho a co mt tai Campuchia t trc. Sau nhiu t ngi Thng chay trn sang y vao nm 2001, chinh quyn Ha Ni a kin quyt yu cu Campuchia gi bt c ai vt bin gii trai phep tr lai Vit Nam.

Tuy nhin di ap lc cua quc t va cac nc nh Hoa Ky, hang ngan ngi vn c chp nhn ty nan chinh tri va cho sang inh c tai mt nc th ba.

ng Phat cung noi vn co rai rac ngi chay t vung Ty Nguyn sang Campuchia t u nm ti nay.

-- poorcitizenVn (starlonely2212@yahoo.com), December 21, 2003.


Moderation questions? read the FAQ