THIN ĐNG X HỘI CHỦ NGHĨA L

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

THIN ĐNG X HỘI CHỦ NGHĨA L

ĂN CƠM X BẾP

UỐNG NƯỚC AO

ĐI HNG RO

ỈA CHUỒNG LỢN

== QUẢ THẬT L VINH QUANG NHỈ. NI TỚI TĐXHCN M LNG NGƯỜI CỨ RUN RUN LN V KHIẾP. THẾ M ĐẢNG TA LẠI CỨ MUỐN NGƯỜI DN MỘT MỰC TIẾN NHANH TIẾN MẠNH TIẾN C NHẮC. QUN . TIẾN VỮNG CHẮC LN THIN ĐNH XHCN = XẢ HOI CHẲNG NGN .XẢ BỜ RO. THẾ MỚI KHỔ NHAN DN CHỨ

-- nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 19, 2003

Answers

Response to THIÊN ĐÀNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ

Thiên đàng XHCN là không chứa thằng mất dạy như mày !

-- Bạch vĩ (Smartboy@hopthu.com), December 22, 2003.

Moderation questions? read the FAQ