..........Tuong Phamvan Tra de nghi xay dai tuong niem nan nhan Cong San

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Tuo+'ng VC-Tra` Pha.m -da~ -de^` nghi. USA xa^y -da`i tuo+?ng nie^.m ca'c na.n nha^n Co^.ng Sa?n o+? Washington-DC va` -duo+.c chi'nh phu? USA Cha^'p thua^n lo+`i -de^` nghi. na`y:

VB, 12/12/03

Hoa Thi.nh DDo^'n. Quo^'c Ho^.i va` Chi'nh Phu? Hoa Ky` ddang ye^?m tro+. vie^.c xa^y du+.ng mo^.t DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m Na.n Nha^n Co^.ng Sa?n (Victims Of Communism Memorial Foundation) o+? Thu? DDo^ Hoa Thi.nh DDo^'n, dde^? tu+o+?ng nie^.m ho+n mo^.t tra(m trie^.u na.n nha^n bi. Co^.ng Sa?n sa't ha.i tre^n kha('p The^' Gio+'i, trong ddo' co' na.n nha^n Vie^.t Nam.

To^? chu+'c VOCMF ra^'t hoan nghe^nh su+. tham gia cu?a ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n, dda^y la` mo^.t vinh du+. va` cu~ng la` mo^.t tra'ch nhie^.m cu?a chu'ng ta ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i dda~ na(`m xuo^'ng va` vo+'i the^' he^. mai sau. Chu'ng ta ne^n no'i le^n, chu'ng ta kho^ng que^n nhu+~ng ddo^`ng ba`o dda~ bi. CS sa't ha.i va` ddo^`ng tho+`i soi ddu+o+`ng cho con cha'u chu'ng ta , kho^ng ddi theo chu? nghia~ CS ngo^ng cuo^`ng, ta`n ba.o.

Tre^n kha('p the^' gio+'i, ho+n mo^.t tra(m trie^.u ngu+o+`i dda~ bi. sa't ha.i ke^? tu+` khi CS cu+o+'p chi'nh quye^`n o+? Nga na(m 1917 va`sau ddo' lan tra`n sang DDo^ng A^u, Trung Hoa, Vie^.t Nam, Ba('c Ha`n, Cu Ba, Cao Mie^n...Tu+` nhu+~ng tra.i lu+u dda`y o+? Siberi dde^'n nhu+~ng "Ca'nh DDo^`ng Gie^'t Ngu+o+`i" o+? Cao Mie^n, tu+` Ca'ch Ma.ng Va(n Ho'a o+? Trung Co^.ng dde^'n Ca?i Ca'ch Ruo^.ng DDa^'t o+? Ba('c Vie^.t.

Rie^ng o+? VN ho+n mo^.t trie^.u ngu+o+`i dda~ bi. sa't ha.i tu+` khi CS cu+o+'p chi'nh quye^`n Ha` No^.i na(m 1945, ke^' dde^'n cuo^.c ta`n sa't ta^.p the^? 5000 ngu+o+`i o+? Hue^' trong cuo^.c ta^'n co^ng Te^'t Ma^.u Tha^n va` ha(`ng nga`n ngu+o+`i dda~ che^'t trong ca'c tra.i ta^.p trung "ca?i ta.o" va` tre^n ddu+o+`ng vu+o+.t bie^n ti. na.n sau 30 tha'ng tu+,1975.

Nga`y nay CS dda~ su.p ddo^? o+? Nga va` ca'c nu+o+'c DDo^ng A^u nhu+ng va^~n co`n so't la.i mo^.t va`i no+i, trong ddo' co' VN. CSVN ddang mo^.t ma(.t ba'm la^'y quye^`n lu+.c ba(`ng ca'ch dda`n a'p va` no^ le^. ho'a nha^n da^n, ma(.t kha'c ti`m ca'ch xoa' bo? nhu+~ng to^.i a'c chu'ng dda~ ga^y ra vo+'i da^n to^.c VN. Ho. dda~ bo'p me'o li.ch su+?, phi? ba'ng ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia qua bo^. phim " Vie^.t Nam: A Television History". Ho. la^.p ba?o ta`ng vie^.n "VietNam Era Education Center" o+? Holmdel, New Jersey. Trung Ta^m William Joiner Center thuo^.c DDa.i Ho.c Massachusetts dda~ thue^ dda~ng vie^n CSVN "nghie^n cu+'u" ve^` ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n CS.

Vo+'i khoa?ng ba trie^.u ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia o+? ha?i ngo.a.i, chu'ng ta dda~ kho^ng va^.n du.ng ta`i lu+.c va` nha^n lu+.c dde^? thu+.c hie^.n nhu+~ng du+. a'n lo+'n la`m sa'ng to? chi'nh nghi~a QG va` dda(.t to^.i a'c cu?a CSVN tru+o+'c li.ch su+? va` lu+o+ng ta^m nha^n loa.i.

Co+ ho^.i dda~ dde^'n vo+'i chu'ng ta. Mo^.t "U?y Ban Ye^?m Tro+." ddu+o+.c tha`nh la^.p, kha^?n thie^'t ke^u go.i ddo^`ng hu+o+ng so^'t sa('ng ddo'ng go'p va`o co^ng tri`nh xa^y du+.ng DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m na`y ba(`ng ca'ch va^.n ddo^.ng tha^n nha^n, ba.n hu+~u ddo'ng go'p, nga^n phie^'u xin go+?i ve^`

U?Y BAN Y"M TR-

PO BOX 1593 Herndon , VA 20172 - 1593

Mo^.t bu+~a co+m ga^y quy~ ddu+o+.c to^? chu+'c va`o lu'c 6:30 chie^`u nga`y 26 tha'ng 12, 2003 ta.i nha` ha`ng LUCKY THREE (Maxim Palace cu~)

5900 Leesburge Pike, Falls Church, VA

Gia' ve' u?ng ho^. $25.00.

Xin lie^n la.c (703) 450 - 7081

-- Ca'c Na.n Nha^n CONGSAN se~ co' no+i tuo+?ng nie^.m ... (CongVienVanHoaSJ@aol.com), December 15, 2003


Moderation questions? read the FAQ