đất nước chúng ta đang gặp Đại Nạn, hoi đồng bào, cứu đất nước ta ra khỏi quốc nạn này th́ họa mày đất nước ta mới thoát ra khỏi cảnh nghèo đói...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi là một người Việt Nam, tôi yêu đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Tôi yêu tất cả những ǵ dính với hai chú Việt Nam. Nhưng phải thừa nhận một điều chế độ cộng ḥa ở Việt Nam là sẽ làm đất nước ngày càng đi xuống, t́nh trạng tham nhũng xảy ra hầu hết ở những người cộng sản, hồ chị muốn vợ vet cho bạn thân ḿnh và gia dinh, họ đă làm ǵ được cho đất nước Việt Nam. Tôi biết rất nhiều người Việt Nam khi nghe nói như vây đều rất bất b́nh, tôi hiểu v́ các bạn là người Việt Nam tôi cũng vậy nhưng có những điều đúng không thể chối cái được. Khi các bạn có một công việc ǵ phải đi đến cơ quan nhà nước (tôi nghĩ bạn nào cũng đă trải qua) th́ họ đối xử với các bạn như thế nào. Có phải cần đút lót tiên thi công việc mới tiến triển nhanh được đúng không. Công an Việt Nam cũng vậy khi vi phạm luật giao thông ngoài đường chỉ cần dúi tiên là mọi sự sẽ xong ngay. Những gia đ́nh ông lớn bà lớn ở Việt Nam chẳng có một gia đ́nh nào là không có một phần hùn vào những công ty, những nơi kiếm ra tiền. Tiền đâu mà họ có nhiều dù vậy, do chính là nhờ họ là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đây các bạn. Dù không muốn nói một sự thật đau ḷng này nhưng đây là sự thất bản ah, nếu giả sử bây giờ Mỹ mà trở lại đánh Việt Nam tới nghĩ Việt Nam sẽ thua ngày không thể chống trả v́ những người có lư tưởng có ḷngyêu nước năm xưa nay đă biến chất đă quen ăn ngon mặc đẹp liệu có thể làm ǵ được. Đă phân giới trẻ Việt Nam (tôi không nói hết toàn bộ) họ đă cảm phận với chế độ này rất nhiều nếu không tin các bạn có thể làm một cuộc điều tra. C̣n những người con ưng hộ là những người bị được sinh ra trong gia đ́nh cộng sản, học được ăn ngon mặc đẹp, được quyền được thể và họ nhắm lẫn rằng đó là do công lao tù đảng cộng sản Việt Nam mà có, đâu ngờ rằng chính đó gia đ́nh họ đă bóc lột của nhân dân. Thời tôi không dám bắn luận ǵ nhiều tôi chỉ muốn nói những ǵ mà ḿnh suy nghĩ mà thôi. Than chao

Not u, not him only me in my life..!

-- vovanloc (vovanloc@hellokitty.com), December 13, 2003


Moderation questions? read the FAQ