Xin góp ư với các Bác các Cô Chú trong công cuộc đấu tranh cho TỰ-DO DÂN-CHỦ cho Quê-Hương, Dân-Tộc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa các bác các cô chú..Ng-V-Nam xin có vài nhă ư các bác các cô các chú. Các bác, các cô chú có nhiều kinh nghiệm & là những nhân chứng sống của lich sử cận đại nước nhà, cũng như hiểu biết, chứng kiến và là nạn nhân trực tiếp của Đảng Cộng-Sản Viêt-Nam. Trong cuộc đấu tranh TỰ-DO DÂN-CHỦ cho đất nước, cho dân tộc .Thời đại thế kỷ 21 ,thế kỷ của VĂN-MINH & TỰ-DO DÂN-CHỦ cho nhân loại. Thời đại đấu tranh thắng/ bại, đều dựa trên Ư THỨC HỆ. Sự hiểu biết nhận đinh rơ ràng được mục đích, được hướng đi, nhận đinh rơ ràng được CHÍNH NGHĨA trong cuộc đấu tranh TỰ-DO DÂN-CHỦ cho dân tộc của chúng ta, là điều vô cùng cần thiết cho nhân dân Việt-Nam trong nước, nhất là thế hệ trẻ, những thế hệ hoàn toàn cuộc đời họ bị Đảng CSVN chườm ướp trong giáo điều chủ nghĩa Cộng-Sản độc tài đảng trị, thông tin, văn hoá, lich sử một chiều, Đảng luôn t́m mọi cách cô lập ư thức nhân dân với những xă hội TỰ-DO DÂN-CHỦ. Nhưng trong thời đại tân tiến về mọi mặt ngày nay. Đảng CSVN không thể ngăn chặn hết được những sự thật, đến từ mọi nguồn thông tin trên thế giới mà Đảng CSVN hằng cố bưng bít nhân dân ta . Chính nhờ thế mà tuổi trẻ Vn trong nước đă ít nhiều hiểu biết & nhận thức được thế nào là DÂN-CHỦ.

Từ ngày VN mở cửa, những đa dạng của hàng hoá đă làm cho người dân ta SỐNG hẳn lên trong sinh họat hàng ngày, và từ đó Tuổi trẻ VN cũng đă biết làm quen với cái TỰ-DO lựa chọn. Nhưng TỰ-DO LỰA CHỌN không chỉ riêng về hàng hoá , mà tuổi trẻ VN ngày nay c̣n muốn có được nhiều TỰ-DO hơn nữa , những TỰ-DO của con người được tôn trọng trong nền TỰ-DO DÂN-CHỦ, chắc hẳn là mục tiêu tuổi trẻ VN ngày nay đang t́m kiếm. Nhưng những tiếng nói DÂN-CHỦ trong nước vẫn luôn bị Đảng CSVN theo dơi & triệt tiêu , nên sự t́m hiểu học hỏi & phổ biến những tài liệu về Tự-Do Dân-Chủ vẫn c̣n rất khó khăn. Thế hệ trẻ Việt-Nam ngày nay không c̣n chỉ biết nghe, cứ biết tin. nhưng họ đă biết muốn nói. Những điều Việt-Nam nêu trên là hoàn toàn chinh xác qua những t́m hiểu, học hỏi được trong rất nhiều lần tiếp xúc tṛ truyện với rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ khác nhau ở quê nhà, trong những lầ về quê.. Nên N-V-Nam xin các chú bác v́ ước nguyện của tuổi trẻ ngày nay, v́ tương lai Việt-Nam v́ TỰ-DO DÂN-CHỦ cho dân tộc . Xin các bác các chú bằng mọi cách, mọi phương tiện gủi về cho VN những khinh nghiệm, những tài liệu, những kế hoach cụ thể hữu ich thiết thực cho nguyện vọng tuổi trẻ cho nhân dân, cho TỰ-DO DÂN-CHỦ cho đất nước ta hôm nay & mai sau . Chứ đừng chỉ quá để ư đến một vài dụng cụ tuyên truyền dơ bẩn của bè lũ CSVN trong forum này.Chúng ta chỉ nên đàm thoại với những người biết nghe, biết nói. Những Ư kiến nhỏ bé, hạn hẹp Ng-Việt-Nam nêu trên . Nếu có điều ǵ sai xót , xin các bác các cô chú chỉ bảo thêm ..Kính..

Nguyễn-Việt-Nam

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 08, 2003

Answers

Response to Xin gĂ³p Ă½ với cĂ¡c BĂ¡c cĂ¡c CĂ´ ChĂº trong cĂ´ng cuộc đấu tranh cho TỰ-DO DĂ‚N-CHỦ cho QuĂª-Hương, DĂ¢n-Tộc

Ong noi may!

-- Vietnam (hackervn@hva.com), December 17, 2003.

Moderation questions? read the FAQ