TỰ DO RA VÀO

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TỰ DO RA VÀO

===========

Trăm năm trong cơi người ta____

Sống th́ phải được TỰ-DO ra vào___

Nghèo hèn cho tới quyền cao__

Ai ai cũng thích đi vào đi ra__

Đàn ông cho chí đàn bà__

Ai ai cũng khoái đi ra đi vào__

Chậm tiến như ở bên Lào__

Người ta cũng cứ đi vào đi ra__

Lạnh lẽo như ở nước Nga__

Người ta c̣n khoái đi ra đi vào__

Cờ bạc như ở Macao __

Người ta cũng cứ đi vào đi ra__

Đói nghèo như ở Africa__

Người ta cũng vẫn đi ra đi vào__

Nói chung, sống ở nước nào__

Người ta cũng được đi vào đi ra__

Chỉ riêng có ở quê nhà__

Là Đảng ta cấm đi ra đi vào__

TỰ-DO DÂN-CHỦ kêu gào__

Đảng ta liền cấm đi vào đi ra__

Biết bao TRÍ-Sỹ nước nhà__

Bị triệt tiêu hẳn quyền ra quyền vào__

Chỉ v́ DÂN-CHỦ, đồng bào__

Mà họ bị cấm đi vào đi ra__

Đảng nói QUẢN THÚC TẠI GIA__

Nghĩa là Đảng cấm đi ra đi vào__

TỰ-DO TÍN-NGƯỠNG kêu gào__

Đảng ta cũng cấm đi vào đi ra__

Hoà-Thượng cho đến các Cha__

Đảng ta đều cấm đi ra đi vào__

Chùa chiền lăng miễu nơi nào__

Đảng ta cũng cấm đi vào đi ra__

Có những Giáo-Xứ rất xa__

Đảng ta cũng cấm đi ra đi vào__

TỰ-DO NGÔN-LUẬN kêu gào__

Đảng ta liền cấm đi vào đi ra__

Bất đồng chính kiến nêu ra__

Đảng ta cũng cấm đi ra đi vào__

Làng trên xóm dưới xôn xao__

Đảng ta liền cấm đi vào đi ra__

Thanh niên cho đến người già__

Đảng ta đều cấm đi ra đi vào__

TỰ-DO CÔNG-LƯ kêu gào__

Đảng ta liền cấm đi vào đi ra__

Toà án toàn những LUẬT MA __

THÍCH ! là Đảng cấm đi ra đi vào __

Chẳng cần phải trái ra sao __

GHÉT ! là Đảng cấm đi vào đi ra __

Nhiều khi Đảng đến tận nhà __

Ban hành lệnh cấm đi ra đi vào __

Đảng ta chẳng nể dân nào __

Thượng, Kinh đều cấm đi vào đi ra __

Khổ đau phủ lấp quê nhà __

Chỉ v́ Đảng cấm đi ra đi vào __

Than van, khóc lóc kêu gào __

Chỉ v́ đảng cấm đi vào đi ra __

Bần cùng lạc hậu dân ta __

Chỉ v́ Đảng cấm đi ra đi vào __

Quốc dân 78 triệu đồng bào __

Đều bị Đảng câm đi vào đi ra __

Thành 78 triệu thây ma __

Chỉ v́ Đảng rút quyền ra quyền vào __

Chúng ta ḍng giống Anh-Hào __

Làm sao thiếu được quyền vào quyền ra __

Thế mà hiện ở quê nhà __

Đảng ta lại cấm đi ra đi vào __

Thế th́ ta phải làm sao __

Để dân thoải mái được vào được ra ?__

Sống ở Úc, Mỹ, Canada __

TỰ-DO ta vẫn được ra được vào __

C̣n yêu thương đến Đồng-Bào __

Hướng về Tổ-Quốc ta vào, ta ra __

Máu đào những giọt gần xa __

Tiếc ǵ mà chẳng đi ra đi vào __

Ra vào khéo léo làm sao __

Để toàn dân được đi vào đi ra __

Vùng lên giải phóng quê nhà __

Dành quyền tự quyết đi ra đi vào __

TỰ-DO ḍng giống Anh Hào __

Toàn dân toàn quốc lại vào lai ra __

Bắc Nam một giải Sơn Hà __

Một mai lại được TỰ-DO ra vào __

Ngày về ta quyết dương cao __

Ngọn cờ Chính-Nghĩa rước vào rước ra __

Đất trời vang tiếng hùng ca __

Mừng ngày Tổ Quốc Tự-Do ra vào __

Vinh quang ḍng giống Anh Hào __

Mừng ngày Dân-Tộc được vào được ra __

Bắc, Trung, Nam hợp một nhà __

Cùng nhau ta lại đi ra đi vào __

Tosu_cs..28/11/2003-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 05, 2003

Answers

Response to TỰ DO RA VĂ€O

Đại hội seagames là 1 trong những cơ hội cho nhân dân Việt-Nam tiến lên sự đổi mới trên mọi lĩnh vực cuộc sống, kinh tế, văn hoá, xă hội, chính trị, và dần đưa đất nước ta, dân toc ta đến TỰ-DO DÂN CHỦ. Chỉ có thể chế TỰ-DO DÂN CHỦ là con đường duy nhất dẫn đưa đất nước lên phồn vinh thinh vượng, dân tộc ta được sống trong TỰ-DO ấm no hạnh phúc thực sự..

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 06, 2003.

Moderation questions? read the FAQ