Sa`i nhu lieu Viet Cong de^? go~ tieng Viet co' da^'u..

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sài nhu liệu Việt Cộng để đánh tiếng Việt có dấu kiểu TELEX, VNI, VIQR .v.v..Rồi copy và Paste qua trang này . cũng tốt ra phết các cụ ơi , thử vào www.hcm.fpt.vn/chuviet . Để viết chữ Việt có dấu cho mọi người dễ đọc..

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), November 18, 2003

Answers

***

Nó xài -duợc trong Forum này nhưng khi tôi paste qua email của AOL th́ nó ngọng

LIKE THIS:

Nó xài -du?c trong Forum này nhung khi tôi paste qua email c?a AOL th́ nó ng?ng

Any wa^`y :) VC-Pretty good

Thanks muchacho mercy bu' cu very much :)

-- Ho^m nay co' 3 tha(`ng Ve.n bo+i ra ta`u My~ o+? so^ng See`Goo`ng xin cu+'t :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 18, 2003.


Nhu lieu danh chu Viet

Cac ban thu vao website duoi day danh chu Viet. Co the de vao hon vi website nay o My.

http://www.thuvienvietnam.com/custompage/mviet/mviet1.cfm

-- My Vang (MyVang@usa.com), November 19, 2003.


***

Tiếng Việt c̣n, người Việt c̣n

Việt Cộng c̣n th́ không bao giờ c̣n Nhân quyền

tức là quyền làm người, 1 khi có quyền này th́ ai

muốn theo -dạo nào th́ theo, theo đạo Hốchi Minh

cũng được, có nhân quyền th́ có tudo, có ngôn luận

và ai thích chính trị chính em cũng OK

NHƯNG copy/paste vào AOL/Email th́

LIKE THIS:

***

Ti?ng Vi?t c̣n, ngu?i Vi?t c̣n

Vi?t C?ng c̣n th́ không bao gi? c̣n Nhân quy?n

t?c là quy?n làm ngu?i, 1 khi có quy?n này th́ ai

mu?n theo -d?o nào th́ theo, theo d?o H?chi Minh

cung du?c, có nhân quy?n th́ có tudo, có ngôn lu?n

và ai thích chính tr? chính em cung OK

NHUNG copy/paste vào AOL/Email th́

LIKE THIS:

Kó nhẽ tôi phải SETUP hay là t́m xem kái AOL/Email nó

có thằng Vẹm nằm vùng nào ở trong đó hay O mà bị

phá hoại :)

Thanks

-- Vietcong muo^n na(m .......... Muo^n na(m STUPID :) ........ (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 19, 2003.


Moderation questions? read the FAQ