Việt gian âm mưu phá hoại truyền thống diển hành Tết

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Một số h́nh ảnh diển hành truyền thống Tết Nguyên Đán tại Thủ đô tỵ nạn Little Saigon Hoa Ky` hàng năm. Năm nay, 2004, bọn CS va` Việt gian tay sai đang co' âm mưu pha' hoại truyền thống hàng năm của người Việt tỵ nạn bằng ca'ch tạo phân hóa âm mưu làm cuộc "diển hành thứ hai" cùng ngày . Nhưng âm mưu này bị đập tắt ngay trong trứng nước. Đơn xin bị chi'nh quye^`n địa phương thẳng thừng từ chối.-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), November 17, 2003

Answers

Response to Việt gian Ă¢m mưu phĂ¡ hoại truyền thống diển hĂ nh Tết

Nhin chung may nhu mot lu khi an ot. Chung may dang cam quan lot cua ma chung may de len dau hay sao vay ? Du ma may thang khung, con dien !

-- Dung la mot lu khi ! (Vietkieuyeunuoc@hcmmuonnam.com), November 23, 2003.

Moderation questions? read the FAQ