Cộng Sản Việt Nam c̣n cai trị th́ người dân và đất nước vẫn c̣n nghèo măi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đă lâu không vào cái diển đàn này, hôm nay vào lại th́ thấy toàn là những nguời trẻ ở VN lại bên vực nhà nước CSVN một cách không phân tích và suy nghĩ đấng đo. Các bạn ở tại trên đất nước VN th́ thấy rỏ những tại nạn xă hội một ngày một gia tăng với mức chống mặt, gái măi dâm th́ khắp nơi từ thôn quê tới thành thị. C̣n lại bị một cái bệnh nặng khó trị nửa là bệnh tham nhũng hối lộ, nói cho có văn chương chớ nghĩa đen của nó là ăn cướp của của người dân đen hay ăn cắp tài sản của quốc gia. Làm sao mà CSVN có thể chống lại tụi tham nhũng, chẳng khác nào chống lại chính họ. Việt Nam có thể đi lên khi không c̣n bè lũ đảng phái và tham nhũng hối lộ. Chớ theo ḿnh nghĩ c̣n CSVN th́ nguời dân và dất nước vẫn c̣n nghèo nàn và lạt hậu và kém thưa các nứoc láng giềng.

Tại v́ các nứoc khác nguời ta được tự do dân chủ, huỷ hết quyền của nguời dân cho chính quyền mà họ tinh tuởng, nếu như mà chính quyền họ giao hết trách nhiệm và niềm tin mà không làm tṛn th́ kỳ bầu cử tới sẻ thay đổi. C̣n Việt Nam ta chỉ có một cái đảng cộng sản không có cái đảng nào khác đối lập, đây là độc tài đảng trị c̣n ǵ nửa, khi mà một đảng cầm quyền th́ tự do hành động, tự đo đàn ấp và độc tài. Các bạn trẻ ở VN có thấy được nhiều đều thay đổi ở VN không, dân trí th́ c̣n thấp, kinh tế không vững chắc, nguời dân c̣n quá nghèo so với các nước lăng cặn. Sau hơn 28 năm mà đất nước ta vẫn c̣n quá nghèo, nhà nước CSVN th́ bất tài mà vẫn cứ cầm quyền hoài và không có nhường ngôi cho ai cai trị hết. Nhà nước cứ say phạm từ lỗi lầm này sang lỗi lầm khác và cứ nói sẻ sửa đổi và khắt phục nhưng vẫn không có ǵ tiến bộ. Tuổi trẻ VN bị ru ngũ bởi bộ mấy tuyên truyền của CSVN cho nên không nhận thấy được những việc làm say lầm của nhà nước họ đă và đang làm. Chúng ta là những nguời trẻ tuơng lai của quốc gia VN, hảy thức tỉnh đi các bạn ạ đừng có mê mụi nửa, hảy làm một cái ǵ đó để quốc gia VN sanh vai cùng các nước láng giềng, chớ không chúng ta vẫn măi măi bị các nước láng giềng khinh bỉ và coi thất hèn.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), November 15, 2003


Moderation questions? read the FAQ