Diễn đàn thính giả

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi mới t́m ra cái diển đàn thính giả của đài BBC khá hay (có nhiều ư kiến và quan điểm cũa những người trong và ngoài nước). Xin chia sẻ cùng các bạn.

Diễn đàn thính giả

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2003/10/031012_email.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/

Quan điểm của quí vị về Hồ Chí Minh?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2003/10/031002_hochiminh.shtml

Mạn đàm về cố TT Ngô Đình Diệm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2003/10/031024_ngodinhdiem.shtml

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), October 28, 2003

Answers

Response to DiĂª̃n đàn thính giả

Ho chi Minh la ke thu cu dan toc, la nguoi tinh ranh, doc ac,san sang triet ha bat ky ai neu can thiet, khien ca dan toc tro thanh ngheo nan va lac hau nhat the gioi. Ngo Dinh Diem, nguoi co cong ngan chan Cong san, nhung da sai lam trong van de doi ngoai, de roi phai tu dua minh vao con duong khoâng loi thoat. Thanks

-- Marshall Lam (marshall4023@yahoo.com), January 22, 2004.

Response to DiĂª̃n đàn thính giả

Ho chi Minh la ke thu cua dan toc, la nguoi tinh ranh, doc ac,san sang triet ha bat ky ai neu can thiet, khien ca dan toc tro thanh ngheo nan va lac hau nhat the gioi. Ngo Dinh Diem, nguoi co cong ngan chan Cong san, nhung da sai lam trong van de doi ngoai, de roi phai tu dua minh vao con duong khoâng loi thoat. Thanks

-- Marshall Lam (marshall4023@yahoo.com), January 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ