CĐNVTD c Chu xuống đường biểu tnh đi SBS TV chiếu tin tức VC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Knh gởi cc bạn rằng xa, ngy mai 28/10/2003 cộng đồng ngưi Việt tự do c chu sẻ tổ chức biểu tnh trước trụ sở của đi truyền hnh SBS TV v đồi hỏi ban quản trị hảy chấm dứt trnh chiếu tin tức tuyn truyền của bọn CSVN. Đy l lần đầu ra qun đnh một trận lớn của cộng đồng nguời Việt tự do ở tiểu bang NSW. Nếu như lần ny m thua th CDNVTD NSW sẻ c những hnh động khc kế tiếp, nhứt guyết phải lm cho SBS TV ngừng chiếu chương trnh bịp bợm lừa gạt CDNVTD ở khắp nuớc c. Ngy mai mnh khng c online all day v nghĩ lm đi biểu tnh, chc cc anh mạnh khoẻ v nhiều nghị lực chống bọn CS, bọn CSVN chỉ c su chử diển tả cho tụi n l bun dn, bn nước v ngu dn. Mnh sẻ cho qu vị biết sao, cheers, TBT.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 27, 2003

Answers

Response to CĐNVTD Úc Châu xuống đường biểu tình đài SBS TV chiếu tin tức VC

enjoy , TBT

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), October 27, 2003.

Response to CĐNVTD Úc Châu xuống đường biểu tình đài SBS TV chiếu tin tức VC

Thanks you bc Ma C Hồ Ch Minh, sao tối nay tụi n khng vo, chắc n đợi tụi mnh đi ngũ rồi mới sức hiện. Tại l khổ cho chng ta, bị khủng bố tinh thầnh từ VN, sang đy cũng cn bị v theo đuổi chng ta như bng ma v cho đến bao giờ mới hết vấn nạn khủng bố ny.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 27, 2003.

Moderation questions? read the FAQ