THỬ BÀN VỀ ĐƯỜNG LỐI THỰC HIỆN MỘT LỰC LƯỢNG THỐNG NHẤT CHỐNG CỘNG TẠI HẢI NGOẠỊ.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ hơn hai thập niên qua, các tổ chức đấu tranh, các đảng đoàn người Việt quốc gia hải ngoại, mỗi khi hội họp đấu tranh chống Cộng, ngoài phần thảo luận về hiện t́nh đất nước, về thế quốc tế, kiểm điểm đoạn đường ḿnh đă đi và dự phóng những đoạn đường cho tương lai, mà vẫn không quên bày tỏ ư hướng kết hợp và mong ước thống nhất các lực lượng chống Cộng sớm qui về một mốị. Nhất là vào những ngày tháng gần đây, ư hướng kết hợp nầy lại càng được mọi người, mọi giới bàn tán không ít. Cụ thể là tại Hoa Kỳ cũng như ở một vài nơi khác, đă có những đại hội tầm vóc thế giới, bàn định về một mặt trận thống nhất chống Cộng, để hướng dẫn công cuộc đấu tranh của tập thể người Việt hải ngoại hiện naỵ Tuy nhiên thực tế đă cho thấy các tổ chức đấu tranh vẫn c̣n đang trong t́nh trạng hoạt động riêng lẻ, chưa ngồi lại với nhau được dưới một lực lượng chống Cộng chung. Ai cũng biết "đoàn kết hợp nhất" là yếu tố tiên quyết cho moiï mục tiêu đấu tranh giai đoạn cũng như sự thành công trong sự nghiệp cứu quốc, giải phóng quê hương và giành lại tự do cho Việt Nam. Dù vậy, chúng ta cũng đừng lấy đó mà nản ḷng và thất vọng, v́ xưa nay và khắp nơi, các cuộc đấu tranh, nhất là đấu tranh cách mạng, đều có rất nhiều tổ chức, phe nhóm, tuy rằng mục tiêu có thể giống nhau, nhưng chính kiến, chủ trương, đường lối và kế hoạch rất khác nhau, chưa nói đến đố kỵ cá nhân nữa là đàng khác.

Thực ra, vấn đề thống nhất các lực lượng chống Cộng hải ngoại trong giai đoạn hiện tại, không đơn giản như nhiều người mong đợi, nếu một khi không thấu triệt được đối tượng, bối cảnh. Nói một cách khác, nếu chúng ta không chịu nh́n thẳng vào thực tế, tâm lư không ai chịu ai giữa các cá nhân ngay trong mỗi tổ chức và giữa các tổ chức với nhaụ. Cũng như những cố gắng qui tâm bất thành trong quá khứ thi chúng ta rất dễ đi vào vết xe đổ, tái diễn cảnh "đầu voi đuôi chuột", hoặc "đánh trống bỏ dùi". Nguy hại hơn nữa, nếu chúng ta không quan tâm đến khía cạnh chính nghĩa ngay từ lúc đầu, chắc chắn sẽ lâm vào thế "danh bất chính, ngôn bất thuận", và lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ bị rơi vào cảnh "tứ phương thọ địch" và "ba mặt giáp công", địch phản tuyên truyền, đồng bào nghi ngờ, bàng quang đàm tiếụ Tổ chức thống nhất ở thời kỳ sơ khởi mà đă bị gió băo phủ đầu, làm sao không bị dập tắt trong trứng nước.

Để tạo được sức mạnh tổng hợp đấu tranh, công cuộc thống nhất các lực lượng chống Cộng hải ngoại phải được coi là điều kiện ắt có và đủ. Bởi v́, kết hợp sẽ gây sức mạnh và loại bỏ được các yếu tố tiêu cực làm suy yếu các nhóm phái, các tổ chức có chung một mục tiêu và dồn được tất cả tiềm năng vào công cuộc đấu tranh. Đồng thời, tạo được môi trường thuận lợi để tiếp nhận viện trợ bất kỳ từ đâu đến. V́ lẽ đó, đường lối thống nhất các lực lượng chống Cộng là vấn đề cần phải được xét kỹ. Dù chủ trương đúng mà đường lối sai th́ hoặc không đạt được kết quả mong muốn, hoặc đi ngược lại với mục tiêu ước đi.nh. Do đó, chúng ta cần phải thấu triệt phương cách thực hiện, nhận định vô tư, và cuối cùng chọn lựa phương thức thích ứng nhất\$1Chúng ta cũng cần phải nhất quán quan điểm: "đoàn kết hợp nhất" hay "thống nhất" các lực lượng chống Cộng, chỉ có thể thực hiện được trong những trường hợp sau đây:

-Có một lănh tụ sáng chói, xuất chúng, có sức hấp dẫn tất cả các tổ chức ly tâm trở về quy tâm (thượng sách).

-Tất cả các tổ chức cùng chung mục tiêu bị kẻ thù chung đưa vào tuyệt lộ (hạ sách).

-Một tổ chức vượt nổi hẳn lên và có hấp lực kéo các tổ chức khác quy về một mối (trung sach). -

-Các tổ chức phải ngồi lại với nhau dưới áp lực quốc tế (hạ sách).

V́ lẽ đó:

A - Phương thức thứ nhất :

Tổ chức tức khắc một đại hội qui tụ mọi thành phần chống Cộng, để từ đó thành lập một mặt trận thống nhất, trong hoàn cảnh thực tế hiện tạị

Nhận định chung về phương thức này : *Hoàn toàn phản khoa học. Lịch sử Đông, Tây, từ cổ chí kim cho thấy, một tổ chức cách mạng, chỉ có chiều rộng mà không có chiều sâu, có h́nh thức mà không có thực lực, có số đông mà không có ṇng cốt, chỉ là hữu danh vô thực. Đây chỉ là một thứ hội đồng làng, chắc chắn không thích ứng nổi với công cuộc đấu tranh và kỳ vọng của đồng bàọ *Thiếu thực tế, v́ hai lẽ chính: -Một tổ chức khi đă được khai sinh, cần phải hoạt động đều đặn nếu muốn tồn tại và phát triển. -Làm sao sinh hoạt thường xuyên được nếu các chức nghiệp trong tổ chức tản mát khắp nơi xa nhau ngàn dặm. Trong quá khứ đă có nhiều tập hợp của một số các tổ chức theo phương thức này, chỉ có đầu mà không có đuôi và đă tan ră ngay sau khi thành lập.

Nhận định về mầu sắc và thành phần ban vận động tổ chức đại hội : -Nếu là một nhóm người ngoại quốc đứng ra kêu gọi và triệu tập, chúng ta sẽ mất chính nghĩạ Địch sẽ đánh phủ đầu với luận điệu, chúng ta là tay sai của ngoại bang, tay sai của các thế lực thù nghịch quốc tế,...Đồng bào và khách bàng quan sẽ mỉa mai "đến như đoàn kết mà cũng c̣n ỷ vào ngoại nhân th́ c̣n làm được việc ǵ". -Nếu ban vận động gồm cả ngoại quốc lẫn Việt th́ vẫn bị mũi dùi chỉ trích trên. Ngoài ra, c̣n có truyện "trâu buộc ghét trâu ăn". Tổ chức đại hội thay v́ đoàn kết th́ nội bộ đă bị chia ra manh mún ngay từ phút đầụ -Nếu ban vận động gồm toàn thể người Việt th́ trong hiện t́nh kinh nghiệm cho thấy sự hưởng ứng sẽ rất mong manh. Do đó, tổ chức tức khắc một đại hội thống nhất các thành phần chống Cộng, bất kỳ dưới h́nh thức nào, danh nghĩa nào, do ai chủ trương đều khó có thể thành tựu, hoặc thành tựu nhất thời, nhưng khó có thể tồn tại hoặc phát triển.

B - Phương thức thứ hai : Với kinh nghiệm cho thấy một tổ chức dù lành mạnh, khoa học đến đâu mà không đủ phương tiện hoạt động, không được yểm trợ đúng mức sẽ lâm vào cảnh dẵm chân tại chỗ, nếu không nói là sống để dần dà đi đến chỗ tàn lụị Do đó, chúng ta phải quan niệm theo phương thức sau đây, gồm hai tổ chức song hành hoạt động khăng khít với nhau và với nhiều bước thực hiện:

1/ Tổ chức thứ nhất : Có thể lấy tên là Hội người ngoại quốc thân hữu của người Việt Tự Do, hoặc hội người ngoại quốc yểm trợ công cuộc đấu tranh của người Việt Tự Do chống Cộng, và tổ chức này tự đặt cho ḿnh nhiệm vụ yểm trợ liên tục, lâu dài cho lực lượng chống Cộng Việt Nam. Hoạt động của tổ chức này bao gồm nhiều lănh vực, tài chính, vận động ngoại giao, kỹ thuật.

2/ Tổ chức thứ hai : là một tập thể chính trị, có lănh đạo, có tổ chức khoa học, có cán bộ xuất sắc, được huấn luyện thành thục, lập trường rơ ràng, chủ trương đường lối hợp lư, có tiềm năng phát triển, được tổ chức yểm trợ chọn làm ṇng cốt, giúp đỡ phát triển để tiến đến thành lập một mặt trận thống nhất chống Cộng trong tương laị.

Trên lư thuyết, việc kết hợp chính trị có thể thực hiện bằng ba trường hợp :

-Tự động kết hợp, việc này không thành tựu như trong quá khứ đă cho thấỵ

-Kết hợp dưới sự điều động của một lănh tụ nổi bật, chúng ta chưa có một lănh tụ cỡ đó.

-Một tổ chức vững vàng, xuất sắc trong quá tŕnh tổ chức và hoạt động, có thể thu hút các thành phần khác. Trên thực tế, trong bối cảnh hiện thời, chúng ta chỉ có thể thực hiện kết hợp theo phương thức thứ ba nói trên.

Để kết luận, trong quá tŕnh hoạt động đấu tranh cách mạng, có bốn yếu tố quyết định : tổ chức, lănh đạo, cán bộ và yểm trơ..

Về lănh đạo, vấn đề không đặt ra là tụ họp để t́m ra một lănh tụ có đầy đủ tài đức, uy tín đối với toàn khối người Việt hải ngoại, hoặc đối với toàn dân trong nước hay với quốc tế. Hồ Chí Minh, kẻ đại thù của dân tộc, sở dĩ trở thành một lănh tụ là nhờ vào tài của ḿnh chỉ một phần, c̣n phần lớn là dựa vào hậu thuẫn của Cộng Sản quốc tế. Nga Sô trong thời ky phôi thai của đảng Cộng Sản Đông Dương đă không đứng lên kêu gọi người Việt hội họp lại để t́m một lănh tụ Cộng Sản địa phương mà đă chọn một cán bộ thuần thục, rồi cố sức yểm trợ cán bộ này để lănh đạo phong tràọ.

Vậy, vấn đề không phải là tổ chức đại hội để tạo được sự thống nhất và có lănh tụ, mà phải có tổ chức, có cán bộ, có lănh đạo, có đường lối rơ rệt làm ṇng cốt cho một lực lượng thống nhất sau này, chúng ta mới nghĩ được rằng : Sự kết hợp và thống nhất lănh đạo giữa các lực lượng chống Cộng mới thực sự đáp ứng được nhu cầu đấu tranh chung của toàn thể người Việt trong nước cũng như tại hải ngoạị Trong lúc chờ ngày thống nhất các lực lượng chống Cộng tại hải ngoại, chúng ta phải phân biệt cho rơ bạn và thù.

Đối với bạn chỉ có mâu thuẩn, cần phải hóa giải, thỏa hiệp, nếu không th́ đừng phá hoại lẫn nhau, dù là bằng lời nóị.

Đối với bạo quyền Cộng Sản Hà Nội và bọn tay sai "kẻ thù dân tộc", chúng ta phải triệt để chống đối và bằng mọi phương thức đấu tranh, cô lập cũng như vô hiệu hóa mọi hoạt động của chúng trên mọi lănh vực.

Giáo Sư Lai Thế Hùng

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Au Châu

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương Phong Trào Đấu Tranh Đ̣i Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lănh Thổ Cho Việt Nam.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 26, 2003


Moderation questions? read the FAQ