Que^ Huong VIETNAM chu`m khe^' ngo.t co^ng an da'nh nguo+`i................

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Que^ Huong VIETNAM chu`m khe^' ngo.t co^ng an da'nh

nguo+`i................Xin ba` con VietKieu DO NOT GO

BACK TO HOME LAND

(Quy Nho+n - VNN, 22/10/03) -- Trong lu'c nha` nu+o+'c co^.ng sa?n

Vie^.t Nam gia ta(ng chie^'n di.ch khu?ng bo^' GHPGVNTN thi` cu`ng

lu'c co^ng an cu?a che^' ddo^. cu~ng thu+.c hie^.n nhu+~ng ha`nh

ddo^.ng truy bu+'c va` ba.o ha`nh nhu+~ng tu si~ ngay cho^'n co^ng co^.ng.

Va`o nga`y 16-10-03, ta.i so^' nha` 132 Le^ ho^`ng Phong - Qui Nho+n,

la` ddi.a ddie^?m mo^.t di.ch vu. Internet Cafe co' ddu+o+`ng truye^`n

to^'c ddo^. cao ADSL, ba` con nha^n da^n trong vu`ng va` nhu+~ng

ngu+o+`i ddi ddu+o+`ng dde^`u du+`ng la.i xem va` chu+'ng kie^'n

vie^.c Co^ng an dda`n a'p 2 nam tu si~.

Su+. vie^.c xa^?y ra va`o lu'c 11 gio+` tru+a, co' 2 tu si~ ddu+o+.c

bie^'t la` tu+` tu vie^.n Nguye^n Thie^`u ca'ch tha`nh pho^' Qui Nho+n 24 km xuo^'ng Qui Nho+n kha'm be^.nh.

Trong lu'c cho+` Ba'c si~ tan gio+` ha`nh cha'nh ve^`, hai ngu+o+`i

na`y va`o qua'n Cafe internet le^n ma.ng ddo.c ba'o cho+` ddo+.i.

Khoa?ng 10 phu't sau co' 7 ngu+o+`i a(n ma(.c thu+o+`ng phu.c va`o bao

va^y 2 tu si~ na`y va` ye^u ca^`u xua^'t tri`nh gia^'y to+`, khai ba'o

ma^.t ma~ ho`m thu+ rie^ng tre^n yahoo.com. Hai ngu+o+`i na`y pha?n

ddo^'i va` ye^u ca^`u nho'm ngu+o+`i la. ma(.t kia pha?i no'i ro~ ho.

la` ai.

Nho'm ngu+o+`i na`y dda~ ddie^.n thoa.i ta(ng cu+o+`ng the^m 2 xe mang

bie^?n so^' 77B - 0124 va` 77B 3285, cho+? theo 17 ngu+o+`i co' ca?

si~ quan mang ca^'p ba^.c trung ta', dde^'n dde do.a cu+o+~ng bu+'c 2

tu si~ pha?i thi ha`nh le^.nh. 2 tu si~ na`y pha?i giao tri`nh ca?

ddi.a chi? va` ma^.t kha^?u Email tru+o+'c su+. chu+'ng kie^'n cu?a

co+ quan nha` nu+o+'c va` O^ng Vinh chu? qua'n Cafe internet.

Khi mo+? ho`m thu+ ra thi` chi? co' to^?ng co^.ng 6 thu+ ddu+o+.c

go+?i to+'i. No^.i dung thu+ la` tha(m ho?i su+'c khoe? va` ta^m su+.

be` ba.n. Co^ng an ddo`i a'p gia?i 2 tu si~ le^n xe ve^` tru. so+?

nhu+ng 2 ngu+o+`i kie^n quye^'t kho^ng tua^n ha`nh. Tru+o+'c vie^.c

la`m ngang ngu+o+.c cu?a co+ quan Co^ng An, ba` con ddi ddu+o+`ng ke'o

dde^'n xem ca`ng ddo^ng. Co^ng an pha?i ta(ng cu+o+`ng the^m co^ng an

giao tho^ng va` xe chu+~a cha'y dde^? cho^'ng ba.o loa.n, khoa?ng 50 ngu+o+`i.

Vo+'i su+. kho^n khe'o cu?a 2 tu si~ va` su+. giu'p ddo+~ cu?a ba` con

xung quanh, dde^'n 4 gio+` chie^`u cu`ng nga`y so^' co^ng an nha`

nu+o+'c pha?i ru't ve^`.

Tu+o+?ng dda~ xong chuye^.n, ba^'t ngo+` co' 2 ngu+o+`i trong nho'm

co^ng an nha`o to+'i ha`nh hung 2 tu si~. Ba` con xung quanh la he't

va` chu+?i bo+'i co^ng an gia? bo^. thu+o+`ng da^n dda'nh ngu+o+`i tu

ha`nh, ma` 2 tu si~ na`y kho^ng co' gi` vi pha.m pha'p lua^.t. Khoa?ng

5 gio+`, co^ng an dda`nh pha?i ra ve^`, tra? tu+. do cho 2 tu si~.

-- VeeVeo (XinBanDungBuon@aol.com), October 22, 2003

Answers

CA'C BAN CO' BIET > >> Mo*'i da^y da?ng CSVN ca^'m to ba'o SINH- VIEN VIET-NAM phat ha`nh . la cu the cho ta tha^'y . CSVN dang co^' ti`nh BO'P HO.NG tuoi tre?, tieu diet tri thuc , ngu hoa' nhan dan. tieu diet tuong lai dan toc.......Thoi gian qua CSVN bat ca'c Tang- Ni , ca'c Hoa-Thuong O*? 2 mien Trung & Nam Viet . Cho ta thay CSVN dang gia ta(ng da` ap Ton-Giao ha^`u de^? XIE^'T CO^? CA'C TO^N GIA'O...CONG-SAN VO^ THA^`N MA`... .......HN.23/10/2003

-- Nguyen-V-N (tosu_cs@yahoo.com), October 23, 2003.

hinh nhu CS cũng c thần....nhung thần Mc ru xồm ,

" Qu huong l chm khế ngọt " cho nhũng con vit mập....cn vit ghẽ o Campuchia , Đong u thi " que huong la chm khế chua như ct mo "

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), October 23, 2003.


***

Ke^? ra chu'ng ta cu~ng pha?i ca?m o+n ca'c con Ra^.n VC

hay co' nhu+~ng danh tu+` sum xoe ca tu.ng VietNam CongSan

ne^n chu'ng ta mo+'i ho.c -duo+.c nhie^`u ca'i hay cha(?ng ha.n

la` Que hung la` chu`m du+`a kho^, no' ro+'t tru'ng -da^`u

la` toi -do+`i :)

-- VeeVeo (XinBanDungBuon@aol.com), October 23, 2003.


Moderation questions? read the FAQ