اسرائيل

greenspun.com : LUSENET : 3D_Floyd : One Thread

پاكستان پاكستاني

پاكستان-- اشتهار (Your@Email.Address), October 19, 2003

Answers

انا شاب من لبنان وعمري 24 سنة ممكن اتعامل مع اسرائيل واعطيهم صور لحزب الله وخرائط عن مواقعهم فيكم تراسلوني على اميلي

nassim_love_50@hotmail.com

-- nassim (nassim_love_50@hotmail.com), June 15, 2004.


انا شاب من باكستان و‌اني لا احب إسرائيل

-- اشتهار (Your@Email.Address), June 15, 2004.

Moderation questions? read the FAQ