[21:07:24] ushi joins the net

greenspun.com : LUSENET : 3D_Floyd : One Thread

[21:07:06] uss ko ddo chaar galiya nahi deinge [21:07:16] yaa server ko tight wala nahi sunaayeinge [21:07:18] ushi leaves the net

[21:07:26] <-> hhehehe [21:07:32] <-> nahi us say bhi nahi chalay ga [21:07:43] <-> adat ho gaye hai in cheezoun ki server ko ab [21:08:33] NiMdA joins the net [21:08:35] bhai aap logon ka MSN chal raha hai [21:08:36] ?

حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۂ رسول اللہ

[21:08:51] ho jaye gi ?? . mere khayal se adat par gayi hai [21:09:02] user leaves the net

-- Kher Khwah (fake@pondicherry.com), October 17, 2003

Answers

ابو بکر خليفه اول خليفۂ رسول الله صلی اللہ عليہ وسلم بلا فصل-- -- Kher Khwah (fake@pondicherry.com) (خمینی@لعین.ابن.لعین), January 20, 2004.

Moderation questions? read the FAQ