Ḿnh có hơn 80 bảng nhạc đấu tranh cho VN tự do và 5 bài lịch sử

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính gởi tới quí vị gần xa.

Ḿnh gôm góp hơn 80 bảng nhạc đấu tranh cho VN tự do, có một số nhạc củ trước năm 1975. Những bảng nhạc mày được thâu dưới dạng MP3 và giọng hát và mâu thanh nghe cũng not bad. Ḿnh cũng có down load xuống 5 bài lịch sử về VN từ trang nhà www.hannamquan.com và cái trang nhà này đă đóng cửa hơn hai năm nay rồi. Nếu như ai muốn nghe và muốn đọc lịch sử của VN, th́ xin liên lạc tới email của ḿnh troi_vietnam_2003@yahoo.com và cho địa chỉ nhà hay P.O. Box rồi ḿnh sẻ copy ra CD và gởi tới quí vị (Note: Xin quí vị đừng có lo mọi địa chỉ của mỏi cá nhân đều được giữ kín). Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quí vị. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 11, 2003

Answers

Response to Mình cĂ³ hơn 80 bảng nhạc đấu tranh cho VN tự do vĂ  5 bĂ i lịch sử

kính gởi bài con cô bác rằng xa, ḿnh mới t́m ra được cái website, có hơn 159 bảng nhạc đấu tranh, hưng ca v.v.v với nhiều dạng format khác nhau, quí vị có thể click vào cái bảng nhạc nào ḿnh thích, right click và download xuống. Ḿnh có cho cái link duới đây, chân thành cảm ơn quí vị.

http://forums.bdqvn.org/download.php?op=viewdownload&cid=3

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 19, 2003.


Moderation questions? read the FAQ