Ư đồ xuất khẫu nhan công VN rẽ mạt đễ kiếm ngoại tệ bị phá săn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hội Chợ Tuyển Công Nhân Thất Bại Hoàn Toàn

VNN

ngày 9/10/2003

(Hà Nội - VNN) Đỗ Thị Xuân Phương, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xă hội Hà Nội cho biết, trong hội chợ việc làm vừa qua, có 52 đơn vị nuóc ngoài phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp 2.600 lao động, trong đó 2.115 người được tuyển. Con số này thua xa so với mục tiêu đặt ra là tuyển trực tiếp 17.610 người.

Có khoảng 77.000 lượt người tham dự và đăng kư t́m việc. 30.170 bộ hồ sơ xin việc , trong đó số được sơ tuyển là 6.610. Với những bộ hồ sơ này, các doanh nghiệp sẽ tiến hành gặp người lao động và phỏng vấn sau hội chợ.

Về tŕnh độ, nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp rất lớn và có xu hướng ngày càng tăng. Riêng năm 2003 các doanh nghiệp cần tuyển 10.485 công nhân kỹ thuật, chiếm 53% trong tổng số công nhân cần tuyển. Tỷ lệ sử dụng công nhân phổ thông giảm từ 30% năm 2003 xuống 24% trong năm 2005.

Bà Phương cho biết, trong lần tổ chức hội chợ năm 2004 sẽ phải tuyên truyền rộng răi hơn nữa. Bởi thực tế là 3 ngày tuyển dụng vừa qua, số người đến hội chợ chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân trong các quận nội thành. Số công nhân ngoại thành tham gia rất ít.

-- KHI ~ DI'T DO~ (khiditdoMoiRoCSHoChiMinh@damtac.net), October 11, 2003


Moderation questions? read the FAQ