Thành Phần theo cộng sản là dân NGU si

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ở Hà Nội ngày nay những thành phần trung thành với cộng sản không khác ǵ những con chó đói , mổi khi có chuyến bay quốc ngoại đáp xuống phi trường Nội Bài th́ từ thằng toán trưỡng đến thằng toán viên lật đật đứng ngay dậy , mặt th́ thộn mơ th́ vẩu chuẩn bị nh́n xem sổ thông hành cũa khách có tiền không ? ngày nào có được vài Đô là như được tái sinh

riêng những thằng cán bộ ǵa không được cơ may đó th́ đi bán vé số lượm bọc nylon, gác cữa cho các động Đĩ ... vân và vân ,nếu gian lận nhu yếu phẫm dành cho cựu chiến binh không được th́ kéo nhau xếp hàng trước bắc bộ phũ mà chửi bới om ṣm , ra vẽ ta đây là thành phần yêu nước đối lập

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), October 06, 2003

Answers

Response to ThĂ nh Phần theo cộng sản lĂ  dĂ¢n NGU si

Nhưng đến khi cánh cữa bắc bộ phũ đột ngột mỡ ra th́ chúng ù té chạy ngă đè lên nhau , kẽ th́ cụt người th́ què trông tội hết sức

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), October 06, 2003.

Response to ThĂ nh Phần theo cộng sản lĂ  dĂ¢n NGU si

Thường là vậy , trong đám cựu bộ đội , cán bộ cũa tụi nó thế nào cũng có vài thằng thuộc dạng được gài vô để kích động mọi người làm điều ǵ có lợi cho tụi Bắc bộ phũ

chưa hết đâu nha lúc cái đám việt cộng hồi hưu này té chơng gọng vậy mà tay vẫn ôm chắc cái đống huân chương anh hùng nhân dân hay ǵ ǵ đó đeo ṭn ten trước ngực mới tức cười chứ , có đứa c̣n ôm cái bằng liệt dương ư lộn liệt sĩ cũa người nhà ra mà khóc lóc nữa

miệng th́ gào thét đ̣i đổi mới nhưng nếu ai cắc cớ hỏi vậy th́ thay luôn đăng , dẹp tượng cũa cáo hồ th́ chúng lại lắc đầu quầy quậy mới ngộ chứ , cái đám " cán bộ và bộ đội phục viên " này đă bán că qúa khứ và hiện tại cũa băn thân cho một lư tưỡng NGU xuẫn vậy mà chúng vẫn không sáng mắt ra

tương lai cũa chúng chỉ là những chuổi ngày cũa những thằng nát ruợu đầu đội nón cối chân mang dép râu lang thang khắp Miền Bắc để chờ ngày xuống âm phũ t́m hồ chí minh , truờng chinh , lê duẫn vân vân và vân mà thôi

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), October 06, 2003.


Moderation questions? read the FAQ