Viêt Nam có dân chủ hay không?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Viêt Nam có dân chủ hay không?

Như chúng ta đă biết trong các bài học vở ḷng về Dân Chủ: nguyên lư đầu tiên của dân chủ là phải chấp nhận đối lập và đa nguyên, chấp nhận chỉ trích và phê b́nh. Khi một quốc gia mà đa nguyên không có, báo chí chỉ là cái loa của đảng th́ không thể gọi là có dân chủ.

Trong các văn kiện của nước CHXHCNVN, họ không ngớt lời ca ngợi nền "dân chủ", nhưng nhớ cho rằng đây là "dân chủ XHCN" tức là thứ dân chủ bánh vẽ mà tuyệt đại số nhân dân không bao giờ có. Khi Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài viết "Dân chủ là ǵ?" và gởi cho bạn bè đọc chơi th́ nhà nước CSVN chụp cho anh cái mũ "gián điệp" vô tội vạ cộng thêm bản án nặng nề trong một phiên toà quái gỡ chưa từng xảy ra ở thế giới văn minh!

Thương thay cho dân tôc Việt, với bao nỗi nhọc nhằn! Cái Quốc Nạn CS này bao giờ chấm dứt?

Cao Xuan Ca.

-- Cao Xuan Ca (caoxuanca@hotmail.com), October 03, 2003


Moderation questions? read the FAQ