Xin Đừng Bắt Chước Hồ Chí Minh!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Message này dành riêng cho mấy anh bạn mà c̣n cần phải trao giồi thêm tŕnh độ văn hoá lẫn khă năng tư duy chính trị. Tôi cảm thấy tức cười khi có anh TVH tiếng việt th́ viết không xong mà hăm hỡ vào đây đ̣i truyền đạt tới giới trẻ "sự thật." Tôi ngạc nhiên thấy anh bạn học lớp 10, lớp 11 vào đây giảng đạo cho các bậc đầu hai thứ tóc.

Xin khuyên mấy bạn 1 điều, muốn làm các công tác về tuyên vận hay là công tác giáo dục hay là công tác "chính trị tư tưỡng" th́ phải trao dồi tŕnh độ cũa ḿnh trước. Đừng bắt chước thằng cha Hồ Chí Minh và các lũ lănh đạo đăng cộng sản, tŕnh độ tư tưỡng và nhận thức c̣n quá kém mà bày đặt làm chuyện chính trị cứu nước. Lượm được cái đống rác phế thải triết học Mác Lê lại cho là kho tàng hay bí kiếp vơ công, rồi những cái đầu óc ngu mà tu luyện theo trùơng phái XHCN dưa dất nước thụt lùi hàng chục năm, hàng triệu sinh linh ngă xuống, khiến cho dân chúng ngu độn và đất nước xấu danh là chĩ biết xin tiền viện trợ. Kết quả Việt Nam đang dứng nhất về xuất khâu đàn bà sang các nước khác làm vợ, dứng nhất về xuất khẩu culi Việt Nam ra nước ngoài làm tôi mọi cho ngoại bang.

C̣n nh́n vào cái xả hội việt nam hiện tại, trừ các thằng bé chưa biết nói chưa biết, Có ai dám vỗ ngực tự xưng "Tôi là 1 người đàng hoàng chân chính, không ăn cắp, ăn trộm, làm chuyện ǵ bậy bạ, không gian lận thi cữ, không hối lộ, chạy chọt và tôi dám ngẫng mặt nh́n vào thiên hạ năm châu bốn bễ mà không thấy mắc cỡ." Nếu kiếm dược người nào, th́ tui xin xách giầy cho người đó.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), September 25, 2003

Answers

Response to Xin Đừng Bắt Chước Hồ ChĂ­ Minh!

Tai xa hoi bat nhao cua VN ngay nay, muon tien than trong xa hoi thi phai co cai toi thieu la DANG VIEN CONG SAN.

dang vien khong phai de phuc vu dan, ma la co quyen de dau dan de lam giau.

Muon lam giau, chi co cach la THAM NHUNG,

Dan den muon xuoi cheo mat mai moi viec, chi co mot phuong cach pho thong duy nhat la HOI LO,

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), September 25, 2003.


Moderation questions? read the FAQ