carnatic song lyric

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

can u please send me "yenna thavam seithane, yasotha". I am not sure of the writer. Its' on Krishna. Lately sang bye Sudha Ragunathan. TQ

-- shamini manikam (pumkinrapper@hotmail.com), September 07, 2003

Answers

enna tavam. rAgA: kApi. tALam: Adi. Composer: Papanasham Shivan. P: enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr- azhaikka A: IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI C1: bhramanum indranum manadil porAmai koLLa uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE 2: sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi sAdhittadai punita mAdE eLidil pera

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), September 07, 2003.

Moderation questions? read the FAQ