Lyrics for Annamacharya composition

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Can anybody send me the lyrics for "Shravana bahula...."by Annamacharya?Priya sisters have sung it in hamsanaadam.

-- Sudha Rajesh (sudhumma@hotmail.com), September 05, 2003

Answers

shrAvaNa bahulASTami. rAgA: shuddhsArang. Eka tALA.

P: shrAvaNa bahuLASTami savarE trikADanu shri vibhuDu dayince chelulAlA vinare C1: asurula shikSinca amarula rakSincha vasudha bhAramellA nivArimpanu vasudevunikini dEvaki dEvikini asagrasamagu krSNuDu avatAra mandenu 2: gopika rammanincA gollalanellA kAvagA dhApai munula nellA dayasEyanu dIpinca nanduniki dEviyaina yashOdaku Ekuna sutuDai krSNuDu innikA perigenu 3: pAnDavula manupagA padAru vEDa penlADaga ninDi shrI venkatTAdripai nilucuNDagA aNDa alamel mangAkuna kaugalincagA danDiyaiyunDa krSNuDu gaganutikEkenu

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), September 06, 2003.


Moderation questions? read the FAQ