Lyrics of Purandaradasa's Compositions

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Could any body provide me the lyrics of

"Hariyanenayada Narajanmaveke, aa hariyakondadada naligeyeke....."

-- Bharathan (bharathan_shamasundar@yahoo.com), August 31, 2003

Answers

hariya neneyada. rAgA: pUrvi. aTa tALA.

P: hariya neneyada narajanmavEke narahariya koNDADada nAligeyEke C1: vEdavanOdada vipra tAnEke kAdalariyada kSatriyanEkE krOdhava biDada sanyAsi tAnEke Adharavillada amrtAnnavEke 2: satya saucavilladAcAravEke nitya nEmavillada japa tapavEke bhaktiyali mADada hari pUjeyEke uttamarillada sabheyu tAnEke 3: mAtA pitara poraeyada makkaLEke mAtu kELada sosekoDave tAnEke nItinErillada kUDa tnEke anAthanAtha mEle kOpavadEke 4: aLidu aLidu hOguva makkaLEke tiLidu buddhiya hELada guruvEkE naLina nAbha shrI purandara viTTalana celuva mUrutiya nODada gangaLEke

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), September 03, 2003.


Moderation questions? read the FAQ