Việt Nam xưa và nay

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam xưa và nay

Trời cao có mắt không trời?

Sao ông không ngó thấy đời đảo điên

Cộng gian bội phản tổ tiên

Đi theo chủ nghĩa vừa điên vừa đần

Mác Lê lư thuyết hại dân

Đăo điên đen trắng thập phần thối tha

Mượn danh cải cách nước nhà (1956 - Cải cách ruộng đất)

Con đem cha chửi, đó là hiếu sao?

Nhiều người vướng phải tù lao

Bởi v́ có của, học cao biết thời

Chiến tranh theo đuổi mấy đời

Biết bao nhân mạng thây phơi chiến trường (1968 - 1975)

Làm cho đất nước tan thương

Làm cho ly tán tai ương dập dồn

Lắm người kiếm cách đào bôn

Lắm người tù tội thân chôn núi rừng

Cộng kia gian ác chẳng ngừng

Ra tay bóc lột thẳng thừng dân đen

Của công đụt khoét bao phen

Tham ô hối lộ trắng đen lập lờ

Học sinh gian dối mập mờ

Miếng bằng bao lớn? phớt lờ lương tâm

Cộng kia dẩn dắt sai lầm

Khiến cho nước việt nửa câm nửa mù

Trai th́ bán mạng làm phu

Gái th́ bán sắc lăng du giữa đời

Khổ thay chẳng dám kêu trời

Đảng mà nghe thấy cả đời cùm gông

* * *

Ngày xưa đứng nhất nghề "Nông" (nghề nông nghiep)

Ngày nay đứng nhất "lấy chồng Đài loan"

Ngày xưa đánh bại Thoát Hoan (Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên)

Ngày nay bàn đất mưu toan sống c̣n

Ngày xưa hiếu hạnh vuông tṛn

Ngày nay bán cả vợ con kiếm tiền

Ngày xưa nổi tiếng là "siêng"

Ngày nay nỗi tiếng là "kiêng" của về

Ngày xưa rạng rở bốn bề

Ngày nay xấu mặt ê chề nước non

Ngày xưa không phải cúi ḷn

Ngày nay nịnh bợ chẳng c̣n tôn nghiêm

Ngày xưa cần chánh thanh liêm

Ngày nay đụt khoét chằng khiêm nhượng ǵ

Ngày xưa chẳng chịu sống quỳ (Trần b́nh Trọng)

Ngày nay nhục nhă chỉ v́ miếng ăn

Ngày xưa trọng vơ kính văn

Ngày nay chỉ trọng những thằng dối gian

Ngày xưa việc nước siêng bàn

Ngày nay nam nữ lo toàn ăn chơi

Ngày xưa dân tộc rạng ngời

Ngày nay dân tộc hết thời lầm than

Ngày xưa dân tộc vinh quang

Nổi danh do chính Việt Nam Cộng Hoà

Ngày nay vận nước mù loà

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đẩy đưa

Xả Hội Chũ Nghĩa quái chưa

Dân th́ đói khổ nghèo đau một thời

* * *

Trời ơi có mắt không trời

Sao không ngó xuống thấy đời đảo điên

Sao không báo ứng nhản tiền

Đem ngay cộng sản xữ liền cho mau

Để lâu dất nước càng đau

Dân càng cơ cực khỗ đau kiếp này.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 22, 2003


Moderation questions? read the FAQ