Lyrics of songs

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Can anybody please send the lyrics of the following songs:

1. Ekkadi Manusha Janmamu 2. Kavu Mani Telupumu (Ranjani) 3. Saranga Marugane (Ragamalika)

Regards NAGESH

-- K.C.Nagesh (kc_nagesh@hotmail.com), August 22, 2003

Answers

ekkaDi mAnuSa. rAgA: bauli. Adi tALA.

P: ekkaDi mAnuSa janmam ettina phalamE unnadi nittamu ninne nammithi nI cittambikenu C1: maravanu AhArambunu maravanu samsAra sukhamu maravanu indriya bhogamu mAdhava nI mAyA maraceta su-jnAnambunu maraceta tatva rahasyamu maracheta guruvunu deivamu mAdhava nI mAyA 2: viDuvanu pApamu puNyamu viDuvanu nA durguNamulu viDuvanu mikkiliyAsalu viSNuDani mAyA vidiceda SaT-karmambulu vidiceda vairAgyambulu vidiceda nA-acarambulu viSNuDani mAyA 3: tagilega bahu lampaTamula tagilega bahu bandhambula tagulanu mokSapu mArgamu talapulayantaina agapadi shrI vEnkaTEshvara antaryAmivai nahi nahi nannu nIveniti nAthAyi mAyA

sArangan maruganE. rAgamAlikA. Adi tALA.

P: sArangan maruganE sAvEri bAlakanE mOhana kumAranE nAyaki nAyakanE A: sAramati maindanE sAmagAna lOlanE AvalAi viraintODi vandEnE ni vasantA C1: aruLALa bilahari kharaharapriyanE tiru murugA piraman tozhum bhairavi sutanE perumai tanda nATTai uDaiya bhUpAlarE varuvAi kAdal Ahiri koNDEnE shrI murugA

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 22, 2003.


Nagesh, Is the composer for Kavu Mani Telupumu, Annamacharya?

-- meena (123@yahoo.com), August 22, 2003.

Moderation questions? read the FAQ