Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa Hồ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Để sửa lại bài này cho bà con nghe dọc cho phấn khỡi tinh thần, phần của tui sửa in đậm!

Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ư nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra b́nh đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối căi được. Thế mà hơn hai mươi tám năm nay, bọn cộng sản việt nam lợi dụng lá cờ máu, tự do, b́nh đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dă man. Chúng lập dưa ra cái lư luận giai cấp khác nhau ở Việt Nam như giai cấp công nhân, nông dân có thù hằn với giai cấp tư sản và các giai cấp trí thức. Chúng bôi nhọ các chiến sĩ tư do VNCH là nguỵ và kêu gọi và giáo dục nhân dân củng như cán trẻ em thù ghét những chiến sỉ tư do VNCH này để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù (trại cải tạo)nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương ṇi của ta. Chúng tắm đồng bào việt nam các cuộc "khởi nghĩa" cải cách ruộng đất 1956, Tết Mậu Thân 1968, Huế 1972 trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân bằng học thuyết Mác Lê hủ lậu đă bị thế giới tận diệt và lối giáo dục thù hằn giai cấp và thù hằn chế độ . Chúng dùng bo bo, cơm độn để làm cho ṇi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu và coi đó là của công xả hội chũ hghĩa và các tay đảng viên mặc sức mà thụt két, chia chác và toàn quyền sữ dụng mà không cần thông qua dân chúng . Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lư Thuế dường, thuế chợ, lệ phí này, lệ phí kia, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên bằng cách biện pháp đánh tư sản, ghép tội, phá hoại và cướp giựt thằng tay. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn bằng cách không bao giờ công khai ngân sách, công nhân dóng góp th́ nhiều như họ không bao giờ dược biết họ phải dược hưỡng bao nhiêu mới xứng đáng

Mùa Xuân năm 1968, Cộng sản mở chiến dịch xâm chiếm miền nam toàn bộ, và năm 1975 chúng hoàn toàn xâm lược miền nam và bọn cộng sản quỳ gối nâng bi cho quan thầy Liên Sô và quan thầy Trung Quốc, mở cửa nước ta rước chủ nghĩa cộng sản vào. Từ đó dân ta chịu ba tầng xiềng xích: Liên Sô, Tàu và cộng sản VN. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm 1978, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai mươi triệu đồng bào ta bị xém bị chết đói và phải ăn độn để sống. Năm 1979, Cộng sản Việt Nam nghe ḷi sư phụ Liên Sô tước khí giới của quân đội Khờ Me Đơ. Bọn khờ me đỏ hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được nước campuchia, trái lại, chúng biến việt nam thành 1 nước di xâm lược láng giếng trên bản dồ thế giới khiến bao thế hệ dân Campuchia càng căm thù và căm ghét người VN ta.

Trước ngày 30/4/1975, biết bao lần Việt Nam Cộng Hoà đă kêu gọi người cộng sản hảy liên minh để xây dựng đất nước . Bọn công sản đă không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Nam Cộng Hoà hơn nữa. Thậm chí đến khi thành công xâm chiếm miền nam sau này, chúng c̣n nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Suối Máu và Hàm Tân. Tuy vậy, đối với nước cộng sản, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo và chịu dựng. Sau cuộc biến động ngày 30/4/1975, Việt Nam Cộng Hoà đă buông súng và bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Sự thật là từ mùa xuân năm 1975, nước ta đă thành thuộc địa của Cộng sản Quốc tế, chứ không phải thuộc địa của cộng sản việt nam nữa. Một số dân chúng đă không chịu nổi gông xiếng và sự kểm kẹp cũa cộng sản đă bỏ đi t́m tư do trên những con tàu mỏng manh làm cho toàn thế giới vô cùng xúc động.

Một dân tộc đă gan góc chống ách nô lệ của Tàu hơn một ngày năm nay(Hồ chí Minh không dám nói câu này v́ đang lo bợ dít mấy thằng Tàu), Một dân tộc đă gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đă gan góc đứng về phe thê giới tự do chống chủ nghĩa cộng sản mấy chục năm nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập ! V́ những lẽ trên, chúng tôi, những người dân cũa 1 nước Việt Nam Cộng Ḥa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đang muốn trỡ thành một nước tự do, độc lập thật sự. Toàn thể dân tộc Việt Nam nhất là việt kiều yêu nước quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành lại quyền tự do, độc lập ấy từ trong bàn tay cộng sản khát máu đang thồng trị và lănh đạo tổ quóc việt nam ḱnh yêu của chúng ta.

C̣n phần chót Nguoi Tranh Dau tui sẻ đọc sau khi Việt Nam dược tư do dộc lập khỏi tay bọn cộng sản viêt nam

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 19, 2003


Moderation questions? read the FAQ