Cộng sản Việt Nam đă phản bội cách mạng tháng tám

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng sản Việt Nam đă phản bội cách mạng tháng tám

Trần Đức

Đưa lên lenduong.net

ngày 19/08/2003

Thấm thoát đă 58 năm qua kể từ cái ngày lịch sử 19/08/1945. Năm nay, bộ máy tuyên truyền cộng sản Việt Nam đă nỗ lực trưng ra những bài hồi kỶ viết về những hoạt động của Việt Minh trong cuộc "tổng khởi nghĩa 19/08/45" hay cuộc "cách mạng tháng 8". Báo Nhân Dân đă trích đăng cuốn sách "Những ngày khởi nghĩa ở Hà Nội" của tác giả Lê Hồng Lân kể lại những cuộc tiến chiếm các cơ quan của chính quyền Trần Trọng Kim. Báo Lao Động điện tử th́ đưa ra "Những địa danh hào hùng 58 năm trước và bây giờ" với h́nh ảnh ngôi nhà số "48 phố Hàng Ngang - nơi Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà", căn nhà số "5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên", hay nhà số " Nhà bà Hai Vẽ - cơ sở của Thường vụ Trung Ương Đảng CSVN (1941 - 1945)"...

Rơ ràng đối tượng tuyên truyền của đảng trong dịp này là tuổi trẻ mà đại đa số sinh ra sau chiến tranh nên không biết gi về những ngày khai sinh ra chế độ cộng sản tại Việt Nam. Mục đích của đảng là nhằm tô điểm bộ mặt của đảng với những nét "hào hùng", "cách mạng" của cái thời "cách mạng tháng tám". Các bài viết đă luôn tạo ấn tượng cho những kẻ hậu sinh bằng cách nhấn mạnh đến vai tṛ lănh đạo sáng suốt của đảng trong cuộc "tổng khởi nghĩa" giành lấy chính quyền "vào tay người dân", chấm dứt "kiếp sống người dân nô lệ"... Bài viết trên trang nhà của đảng CSVN mang tựa đề "Đảng với cách mạng tháng Tám" của Bùi Đ́nh Nguyên c̣n đưa ra con số 5000 đảng viên cộng sản lúc đó trực tiếp tham gia cuộc cách mạng lật đổ chính phủ Trần Trọng Kim, cướp chính quyền. Thực chất, con số 5000 này nếu chia ra ba miền Bắc, Trung, Nam th́ mỗi nơi không có là bao nhiêu. Nhưng những h́nh ảnh rầm rộ của đồng bào nông thôn cũng như thành thị tham gia biểu t́nh ngày 19/08/45 lên đến hàng vạn người ở Hà Nội. Những người này phần đông không ai biết đến đảng cộng sản. Nhiều lắm họ biết đến Mặt Trận Việt Minh bao gồm nhiều đảng phái quốc gia và những người yêu nước. Khát vọng độc lập, tự do đă nung nấu trong ḷng nhân dân ta trong gần 1 thế kỷ, từ những ngày đầu quân Pháp xâm chiếm đất nước với sự đề kháng của các phong trào Văn Thân, Cần Vương, các vị anh hùng dân tộc như Hoàng Hoa Thám, Phan Đ́nh Phùng, Duy Tân, Nguyễn Thái Học vv... Chính khát vọng này đă là động lực dẫn tới cuộc nổi dậy ngày 19/08/1945 chứ không phải do tài lănh đạo sáng suốt của Hồ Chí Minh và đảng CSVN.

Điều cần nói cho giới trẻ là, ngay sau khi "cách mạng tháng Tám" thành công, ngày 24/08/45, Hồ Chí Minh mới ḅ về Hà Nội ẩn náu tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang và sau đó chuyển về số 8 phố Lê Thái Tổ, gần Bờ Hồ sau ngày 2/9. Tờ báo Lao Động viết: "Tại đây, Trung ương đă quyết định nhiều chủ trương lớn như chuẩn bị cho tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam; tăng gia sản xuất cứu đói, diệt giặc dốt; chống bọn phản động Việt quốc, Việt cách; chống âm mưu trở lại của thực dân Pháp...". Thế ra, khi "cách mạng" thành công, cũng là lúc cộng sản lập kế hoạch tiêu diệt các thành phần quốc gia cộng tác với họ trong Mặt Trận Việt Minh. Tham vọng độc tài để có thể tự quyền làm tôi mọi cho cộng sản quốc tế mà không bị ai ngăn cản, chỉ trích đă bắt đầu từ khi cộng sản lập được chi bộ đảng đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, ngoại thành Hà Nội, cuối tháng 3/1929. Cộng sản đánh giá: "Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam được thành lập ở Hà Nội là một thắng lợi quan trọng của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với tư tưởng phi vô sản và các xu hướng quốc gia khác". Đây là sự phản bội đầu tiên của cộng sản sau khi dân ta giành được tự chủ.

Bùi Hoàng Nguyên c̣n viết về ngày 19/08/45 như sau: "hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do". Nh́n lại quăng thời gian 58 năm qua dưới ách thống trị của đảng cộng sản, với bao tang thương đổ nát, đói nghèo, lầm than..., không thấy nở hoa mà chỉ thấy khăn tang và nước mắt. Cũng trong 58 năm qua, cộng sản Việt Nam đă bóp chết mọi thứ tự do căn bản của người dân Việt Nam. Không có tự do tư tưởng, tự do ngôn luận v́ chỉ cần có "bảo lưu" tư tưởng khác với đảng, chỉ cần nói trái Ỷ đảng là đă bị tù đày giam hăm hoặc bị giết hại không thương tiếc. Không có tự do đi lại, tự do cư trú v́ chính sách hộ khẩu, v́ giấy phép đi đường, v́ phải khai báo tặm trú, tạm vắng... Rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhà quan sát trên thế giới đă phải viết lên rằng "Nếu Việt Nam đă giành được độc lập, tự chủ th́ vẫn chưa có tự do, dân chủ". "Trái tự do" mà cộng sản Hà Nội đưa cho dân, thật là cay đắng, không thể nuốt được. Những ǵ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản hứa với dân năm 1945 đều là những lời dối trá. Đây là điều phản bội thứ nh́ tinh thần của ngày 19/08/1945.

Bên cạnh những bài viết, kể lại thành tích của Việt Minh, người ta chú Ỷ đến bài viết của ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng thuộc Viện Khoa Hoc Xă Hội và Nhân Văn Quân Đội đăng trên tờ báo Nhân Dân Điện Tử số ra ngày 19/08/2003, nhan đề "Nhân dân lao động làm chủ thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám". Sau khi mào đầu bằng những lời ca ngợi đảng cộng sản như: "nhân dân lao động Việt Nam từ thân phận bị nô lệ, bị áp bức bóc lột, dưới sự lănh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đă vươn lên giành chính quyền về tay ḿnh...", ông tiến sĩ đă viết: "Mệnh đề "dân là chủ" đối với nhân dân Việt Nam mới thật sự có Ỷ nghĩa từ đây". Nhưng thực chất từ bấy đến nay, dân có thật sự là chủ hay không th́ ai cũng thất đây chỉ là một cái bánh vẽ, một sự lừa lọc, phản bội bỉ ổi nhất của cộng sản. Dân chẳng được làm chủ cái ǵ cả. Ngay đến vận mệnh của chính ḿnh, đảng cũng giành lấy. Ông ca tụng đại hội 9 của đảng cộng sản với quyết định "... phát huy dân chủ trong đời sống xă hội dưới sự lănh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xă hội ở tất cả các cấp, các ngành". Ai đọc câu này th́ cũng phải ph́ cười v́ đă "phát huy dân chủ trong đời sống xă hội" mà lại c̣n "dưới sự lănh đạo của Đảng" th́ c̣n dân chủ cái ǵ nữa ? th́ thấy rơ ai là chủ. V́ vô t́nh hay hữu Ỷ mà ông tiến sĩ này đă nêu ra hai vấn đề. Ông viết: "Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Sau khi rào trước đón sau, ông viết tiếp: "Mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, dân chủ h́nh thức, lợi dụng dân chủ phục vụ Ỷ đồ cá nhân đều là trái với bản chất của chế độ dân chủ trong xă hội ta, đều là sự phản bội lỶ tưởng cao đẹp mà Cách mạng Tháng Tám đă gieo mầm và đem lại cho nhân dân ta". Điều thứ nh́ ông viết về "Xây dựng đội ngũ công chức thật sự là "công bộc", là "đầy tớ" thật trung thành của nhân dân". Ông triển khai như sau: "T́nh trạng quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, ức hiếp nhân dân trong một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước cần phải kiên quyết đấu tranh khắc phục, loại trừ. Tệ nạn tham nhũng và sự kém hiệu quả trong đấu tranh chống tệ nạn này là một nguyên nhân làm suy giảm ḷng tin của quần chúng nhân dân". Th́ ra những người "Việt Minh mới", "Việt Minh Cũ" hay "Việt Minh ca-rê" theo lời ông Vơ Nguyên Giáp, là những người không giống như các bài báo của chế độ đă tô điểm.-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), August 19, 2003

Answers

SAP TOI NGAY 2/9, VOI TINH CACH LA TONG BI THU DANG AN

CUOP CONG SAN VN, TOI XIN LONG TRONG XAC DINH RO RANG LY

DO TAI SAO SANG CONG SAN VN CUOP DUOC CHINH QUYEN VAO

NAM 1945 , DO LA : NHO VAO HAI TRAI BOM NGUYEN TU CUA MY

KHIEN NHAT BAN PHAI DAU HANG VO DIEU KIEN, KHONG NHO VAO

HAI TRAI BOM NGUYEN TU CUA MY , CON KHYUA VIET MINH MOI

THANG DUOC QUAN DOI THIEN CHIEN CUA NHAT.

-- Long dut manh. (nongducmanh@phuchutit.com), August 19, 2003.


NEU MY VA ANH QUOC KHONG MO MAT TRAN PHIA TAY CUA CHAU AU

- TUC LA DO BO LEN BO BIEN NORMANDIE CUA PHAP DE PHAN CONG

DUC - THI LIEN SO CON KHUYA MOI THANG NOI DUC QUOC XA.

TRUNG THUC MA NHAN XET KHONG PHAI KHEN, NEU KHONG CO HOA KY

VOI GUONG MAY CHIEN TRANH KHONG LO NHUNG TAY VO THI DUC

QUOC XA VA NHAT BAN CHUA CHAC DA BAI TRAN.

TRAN DO BO LEN NORMANDIE LAM THAY DOI TINH HINH, MOT MINH

LIEN XO O PHIA DONG KHONG AN THUA GI.

CON MAT TRAN THAI BINH DUONG GIUA MY VA NHAT BAN CUNG

KHONG AN THUA GI TOI LIEN SO CA.

MY BAT DAU PHAN CONG TRONG TRAN MIDWAY TU PHIA DONG NHAT

VA LAN DO BO SAU CUNG LA LEN DAO IWO - JIMA CUNG O PHIA

DONG CUA NHAT.

CAC TRAN DANH CHU YEU LA CAC LUC LUONG HAI QUAN VA TQLC

CUNG CUA HAI BEN, KHONG AN THUA GI TOI LUC LUONG BO BINH

CUA NHAT BAN TAI MAN CHAU TRUNG HOA DANG GIAO TRANH VOI

LIEN SO CA ( DAO QUAN LIEU DONG CUA NHAT BAN ).

SAU TRAN DO BO LEN HON DAO PHIA DONG NHAT LA IWO - JIMA

TONG THONG HOA KY TRUMAN QUYET DINH NEM HAI TRAI BOM NGUYEN TU XUONG HIRHOSIMA VA NAGASAKI.

THIEN HOANG NHAT BAN DAU HANG MY VI HAI TRAI BOM NGUYEN

TU, KHONG PHAI VI SU THUA TRAN CUA DAO QUAN LIEU DONG

TRUOC LIEN SO.

LICH SU CONG SAN VN TUYEN TRUYEN LA LIEN SO DANH TAN DAO

QUAN LIEU DONG CUA NHAT O MAN CHAU KHIEN NHAT BAN DAU HANG

LIEN SO VO DIEU KIEN LA CUC KY LAO TOET ! ! !

-- Long dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), August 19, 2003.


CHIEN TRANH VIET NAM LA CUOC CHIEN DUY NHAT MA CHINH PHU

HOA KY CHU TRUONG DANH NHUNG KHONG CHU TRUONG THANG.

MUC DICH SAU CUNG CUA MY HOI DO LA BAT TAY VOI TRUNG QUOC

DE TAO THEM CHIA RE GIUA HAI THANG TO DAU TRONG KHOI CONG

SAN LA LIEN SO VA TRUNG CONG.

HOA KY THUA SUC GIUP VNCH BAC TIEN, NHUNG NEU LAM NHU VAY

THI VO TINH DOAN KET HAI THANG NGA VA TAU LAI.

NGA VA TAU HOI DO DANG HUC HAC LAN NHAU, THANG NGA KHOAI

CHI TRONG DOI MY GIUP VNCH BAC TIEN, MY VA TAU SE DUNG

NHAU, LIEN SO O NGOAI DAC LOI.

THANG MY KHONG DAI GI PHA VO CAI THE CHIA RE GIUA LIEN SO

VA TRUNG CONG MA NO DANG MONG CHO VA NUOI DUONG TU LAU.

DANH DE MAC CA VOI TRUNG CONG, KHONG PHAI DE CHIEN THANG.

TREN PHUONG DIEN CHINH TRI, BAT TAY VOI TRUNG QUOC LA CHIA

RE KHOI CONG SAN.

TREN PHUONG DIEN KINH TE, BAT TAY DUOC VOI TRUNG CONG LA

CO MOT THI TRUONG TIEU THU KHONG LO VA MOT THI TRUONG SAN

XUAT VOI GIA CONG NHAN RE MAT,

TRUNG CONG BIET TRUOC NEN LAM AN VOI TU BAN, KHONG THI

SUP DO NHU LIEN SO NEU TRUNG THANH VOI DUONG LOI CONG SAN

TUI MY NO DANH THAT SU, LU VIET CONG TUI MAY CHIU DON GIOI

LAM LA 3 THANG.

TUI MAY HAY NHIN LAI XEM CAC TRAN CHIEN MA HOA KY CHU

TRUONG DANH VA CHU TRUONG THANG NO KHAC VOI CUOC CHIEN CHU

TRUONG DANH NHUNG KHONG CHU TRUONG THANG TAI VN TRUOC KIA

NHU THE NAO KHONG ? ? ?

DO LA CUOC CHIEN IRAC THOI ONG BUSH CHA, VA CAC TRAN CHIEN

O AFGHANISTAN VA IRAC THOI ONG BUSH CON.

TRONG TRAN IRAC THOI ONG BUSH CHA, TONG THONG BUSH TUYEN BO:

DAY SE LA MOT CUOC CHIEN KHAC CUOC CHIEN TAI VN. VI CHUNG

TA CHU TRUONG DANH VA QUYET THANG.

SAU HIEP DINH PARIS 1973, QUAN DOI VNCH VAN HIEN NGANG GIANG

TRA NHUNG DOT TAN CONG CUA CONG SAN BAC VIET VOI SO LUONG

VU KHI DAN DUOC VIEN TRO EO HEP HON VA HOAN TOAN KHONG CO

SU GIUP DO CUA DONG MINH HOA KY- DIEN HINH LA TRAN CAN

CU 82 TAI QUAN DOAN 3 .

QUAN DOI VNCH CHI BUONG SUNG VI HOAN TOAN KHONG CON SU

GIUP DO CUA DONG MINH TRONG KHI QUAN CONG SAN VAN DUOC TIEP

TUC VIEN TRO DAY DU TU KHOI CONG SAN QUOC TE.

CHIEN THANG TRONG TINH HUONG CHA DAP LEN HIEP DINH PARIS

1973 VA TRONG KHI DOI PHUONG HOAN TOAN BI BO ROI, KHONG

CON SUNG DAN DE CHIEN DAU TRONG KHI BON MAY VAN DUOC VIEN

TRO DAY DU THI CHANG CO GI LA CHANH NGHIA.

CHUA KE CHIEN THANG DUOC LA DO SU BIP BOM, LAO KHOET VOI

NHAN DAN VE THIEN DUONG XHCN KHONG TUONG.

O TREN DOI, KE NGAY BI QUAN GIAN AC HAI LA CHUYEN THUONG.

CHIEN TRANH VN KET THUC, CHUNG TO THANG NAO LUU MANH HON;

THANG NAO KHEO BIP BOM VOI NHAN DAN HON LA THANG DO THANG.

THANG NAO NGAY THAT HON LA THANTG DO THUA.

CHIEN TRANH BANG SUNG DAN DA CHAM DUT TREN DAT NUOC VN VAO

NGAY 30/04/1975, NHUNG CUOC CHIEN CHONG CONG SAN BAO TAN VAN

CON TIEP TUC TREN MOT MAT TRAN KHAC. VNCH VAN DUNG VUNG.

TROI KHONG BAO GIO PHU NGUOI NGAY.

-- Long dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), August 19, 2003.


Response to Cộng sản Việt Nam đĂ£ phản bội cĂ¡ch mạng thĂ¡ng tĂ¡m

Toi dong y voi y kien nay, co the lien he voi to chuc khong? toi dang bat man voi che do cong san nay lam roi [SPONSOR] If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever oh so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now Touch me now I don't want to live without you

Chorus : Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you

If the road ahead is not so easy Our love will lead the way for us Like a guiding star I'll be there for you if you should need me You don't have

-- Truong Nguyen (nguyentruong2008@yahoo.com), December 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ