Đất Nước Tôi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đất nước tôi yếu nghèo bé nhỏ

Lại chịu toàn tai họa quá to

Đồng bào tôi sống yên lành như thơ

Cũng mơi ṃn tù ngục nằm co

Các loại mồ hôi đều chảy vào kho

Máu nhuộm cờ, hoa trưng bày đây đó

Mắt địa cầu cận thị ḷi to

Lệ cứ tha hồ lụt nhỏ

Miễn là mùi xoa thay thành cờ đỏ

Vẩy mừng bọn cướp tự do

Đạo mạo, thung dung trên tàn tro xương sọ

Tôi không nhớ hết tên bọn nó

Duẩn, Giáp, Hồ Hề, Chinh Xu ǵ đó!

Trích trong tập thơ "Hoa Địa Ngục" Nguyễn Chí Thiện (1971)

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), August 18, 2003

Answers

Response to Đất Nước TĂ´i

thuong luu tri thuc o^m cha^n my~ giau sang chinh khach bo dit tay

-- patriot (dogntiger01@yahoo.com), June 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ