lyrics for devaranama

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Hi!Could anyone please give me the lyrics for the purandaradasa devarama "hoobeke parimalada" and "vyarthavallave januma vyarthavallave".

-- nandita padmanabhan (nanditahere@hotmail.com), August 16, 2003

Answers

vyarttavillavE. rAgA: pUrvi. Adi tALA.

P: vyarttavillave januma vyarttavillavE tIrttapadana bhajisi krtArttanAga davana januma C1: muguLunage eLe tuLasi taLagaLanu balu prEmadinda jaganmaya garpisi kaiya mugidu stutisadavana januma 2: snAna sandhyAnadinda mauna mantra japagaLinda dhyAnadinda tantrasAra hInanAdavana januma 3: SODashObhacAradinda nODi rangana pUje mADi kUDi bhajisi kuNidu koNDADi pADadavana januma 4: bhOgi shayanana dinadi vihita bhOgangaLane toredu parama bhAgavatara mELadoLage jAgaradindiradavana 5: dAsaroDane Adadavana dAsara kUDe pADadavana dAsara koNDADadavana dAsatva pondadavana 6: hariya guNaveNisadavana hariya smaraNeyilladavana hariya koNDADadavana hariya nambadavana januma 7: naguvaremba bhavavaDagi cigidu kuNidu maiyu puLaki bigidu paravashatvadinda pogaLi naliyadavana januma 8: sarva dharma sarva yagjnya sarva tIrrta yAtregaLanu sarva dAna vastragaLannu sarva vartisadavana januma 9: bhanguravAdantha dEha mangaLAtmakanAda shrI ranga purandara viTTala pashcima ranga garpisadavana januma

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 16, 2003.


Moderation questions? read the FAQ