Lyrics and Meaning for Varnam

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Hi thank you so much for a fast response. I would appreciate if someone could give me the meaning and lyric for a particular varnam and padham. Pls mail me at pamelasiva@yahoo.com

Varnam : Senthil ....? Deva Shiva Bala Ragam : Neelambari Tala: Adhi Composer: Lalkudi Sri. G Jayaraman

I would also like to know get the lyrics and meaning of anoither item.

Yatavaraya Brindavana Ragam : Ragamalika Tala: Adhi

Would appreciate the help. Thank you

-- Pamela Siva Manalan (pamelasiva@yahoo.com), August 13, 2003

Answers

cendil nagar (padavarNa). rAgA: nIlAmbari. Adi tALA.

P: cendil nagar mEvum dEvA shivabAlA nI cintai irangi ennai Ala vA vElavA vA A: enda vELaiyum unnai anri vErOe eNNamuNDO endan uLLam nI ariyAyO En inda mAyam (ciTTasavara) sa pa ma ga mA , sa ni pa ma ga mA , sa sA* ni pa ma ga ma ri ga ri pA mA ; pa sA sa pa pa sa* ri* ga* sA* ga* sa* ga* sa* nI dha ni sa* dha ni sa* ri* sa* ni pA ; ga ma pa ni dhA ni pa sA* ni pa ma ga ri ga ma pa dha na dha pa ma ga ri ga ma pa dha pa ma ga ri ga ma pa ma gA ri ga mA ga ri ga sA sa sa sA* ni dha ni pa , ri* ga* mA* ga* ri* ga* (ciTTasvara sAhitya) idu taghumO dharmAm tAnO varAdirundiDa varam EnO kanindu vandiDAviDil yAn en sheiguvEn Edum pughaliDam ariyEn oru kaNamenum marandariyA ivviLam pEdai magizha muzhu mati mukhamadil kuru naghaiyoDu karuNai pozhiya vA aruLE taruga vA tirumAl marugA C: vA vA ADum mayil mIdu vA azhaghA murugA nI 1: un vaDivazhagaik-kANa en mun nI 2: en murai kETTilaiyO vara manamilaiyO cevi pughavilaiyO iniyAghilum 3: urugi urugi uLam UN-urakkamum-inri perugi perugi vizhi uDaladu cOrndiDa avaLODu unai nADi engum tEDinEn manam vADinEn tuyar OdiDavE 4: anrE oru nALum unaik-kai viDEn ena anbuDanE AdaravAi connadum magiznd-uLam kalandadum vindai ciridum ninaivillaiyA parama dayaiyum parivum uravum maraiyumO inru init-tALEn taNikai vaLarum aru maNiyE enadu kaNmaNiyE ennuyirin tuNai

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 14, 2003.


yaduvarAya. rAgA: sindhubhairavi. Adi tALA.

P: yaduvarAya pAlisO krSNa sudadi ninnaya ghana padayuga bereyaLu odagi banda vraja sudatiyarannu

C1: kAmitArthavanu karuNipa kAntane kAmisi banda I kAminiyaranu

2: indIvara sama sundara mukha ninna pondidAsiyarendu mudadali

3: mrdu vAkyagaLimmadhura bhAvanayimbudhara manake balu mudavanu tOruva

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 14, 2003.


cendil nagar (padavarNa). rAgA: nIlAmbari. Adi tALA.

P: cendil nagar mEvum dEvA shivabAlA nI cintai irangi ennai Ala vA vElavA vA

A: enda vELaiyum unnai anri vErOe eNNamuNDO endan uLLam nI ariyAyO En inda mAyam

(ciTTasavara) sa pa ma ga mA , sa ni pa ma ga mA , sa sA* ni pa ma ga ma ri ga ri pA mA ; pa sA sa pa pa sa* ri* ga* sA* ga* sa* ga* sa* nI dha ni sa* dha ni sa* ri* sa* ni pA ; ga ma pa ni dhA ni pa sA* ni pa ma ga ri ga ma pa dha na dha pa ma ga ri ga ma pa dha pa ma ga ri ga ma pa ma gA ri ga mA ga ri ga sA sa sa sA* ni dha ni pa , ri* ga* mA* ga* ri* ga*

(ciTTasvara sAhitya) idu taghumO dharmAm tAnO varAdirundiDa varam EnO kanindu vandiDAviDil yAn en sheiguvEn Edum pughaliDam ariyEn oru kaNamenum marandariyA ivviLam pEdai magizha muzhu mati mukhamadil kuru naghaiyoDu karuNai pozhiya vA aruLE taruga vA tirumAl marugA

C: vA vA ADum mayil mIdu vA azhaghA murugA nI

1: un vaDivazhagaik-kANa en mun nI

2: en murai kETTilaiyO vara manamilaiyO cevi pughavilaiyO iniyAghilum

3: urugi urugi uLam UN-urakkamum-inri perugi perugi vizhi uDaladu cOrndiDa avaLODu unai nADi engum tEDinEn manam vADinEn tuyar OdiDavE 4: anrE oru nALum unaik-kai viDEn ena anbuDanE AdaravAi connadum magiznd-uLam kalandadum vindai ciridum ninaivillaiyA parama dayaiyum parivum uravum maraiyumO inru init-tALEn taNikai vaLarum aru maNiyE enadu kaNmaNiyE ennuyirin tuNai

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 14, 2003.


Moderation questions? read the FAQ