Kể tội cộng sản!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin mượn phần đầu của B́nh Ngô Đại cáo đễ kẻ tội Việt Cộng cho bà con nghe:

Thay trời hành hóa, Nhân nghĩa truyền rằng:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo,

Như nước Việt Nam ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu,

Núi sông bờ cơi đă chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác,

Từ Ngô, Nguyễn, Trần, Dương bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hồ, Trường, Tôn, Lê mỗi bên hùng cứ một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Vậy nên:

Lê Khả Phiêu tham công nên thất bại, (năm 1968)

Chí Thanh thích lớn phải tiêu vong

Cửa Thành Huế đuổi hết Cộng quân (1968)

Trận Quăng Tri Cờ Vàng phất phới (1972)

Việc xưa xem xét

Chứng cớ c̣n ghi

Vừa rồi:

Nhân thằng Hồ chính sự phiền hà,

Ịể trong nước ḷng dân oán hận

Quân cộng sản thừa cơ gây họa

Bọn đăng viên c̣n bán nước cầu vinh.

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Dối trời, lừa dân, đủ muôn ngh́n kế,

Gây binh kết oán, trải ba mươi năm.

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,

Nặng thuế khóa, sạch không đầm núi.

Người bị ép làm đỉ suốt ngày tiếp khách, ngán thay hoa liểu SI-DA.

Kẻ bị đem qua Malai khuân vác làm nô, khốn nỗi cơm ăn không đủ.

Vét sản vật, đập phá núi rừng, chốn chốn tan hoang

Nhiễu nhân dân, tham nhủng hốI lộ, nơi nơi đều thấy.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, kẻ bóc lột, phè phởn no nê chưa chán,

Nay xây nhà, mai đắp đất, mốt tậu xe, tiền bạc nào nhét cho vừa.

Nặng nề những nỗi phu phen.

Tan tác cả nghề canh cửi

Ịộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Ịông Hải không rửa hết mùi!

Lẽ nào trời đất dung tha

Ai bảo nhân dân chịu được?

(c̣n tiếp)

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 12, 2003


Moderation questions? read the FAQ