Nam Quốc Sơn Hà

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm qua nằm mơ thầy cụ Lư thường Kiệt hiện về đọc bài thơ này:

Nam quốc sơn hà, Nam đế cư

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà cộng tặc lai phá hoại

Nhữ đẵng hành khan thủ bại hư

Dịch ra tiếng việt là

Sông núi nước nam, vua nam ở

Rành rành đă dịnh tại sách trời

Cớ chi giặc cộng sang phá hoại

Chúng bay sẻ bị quưnh tơi bời

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 12, 2003

Answers

Response to Nam Quốc Sơn HĂ 

Thấy tụi này bán nước quá Lư thường Kiệt lại hiện về than

Nam quốc sơn hà, Nam đế cư

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà măi quốc vi Việt Cộng

Nhữ đẵng hành khan sỉ bại hư

Dịch ra tiếng việt là

Sông núi nước nam, vua nam ở

Rành rành đă dịnh tại sách trời

Cớ chi việt cộng lại bán nước

Chúng bay sẻ bị chửi tơi bời

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 14, 2003.


Moderation questions? read the FAQ