Need help on Lyrics

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Hi I need some help in getting lyrics on particular items thats given below :

Tirupara Kundra Veela Ragam: Hindolam Taal : Adhi

Thillana(Nagar Dhim dhim tana tirana Ragam: Shankarabarnam Taal: Adhi

Shringara Lahari Ragam: Neelambari Taal: Adhi

Jatiswaram Ragam: Saaveri Taal: Roopakam

For those who know the lyrics i would really appreciate if you could mail me at pamelasiva@yahoo.com as soon as possible. Thank youi so much

Pamela

-- Pamela Siva Manalan (pamelasiva@yahoo.com), August 12, 2003

Answers

tirupparam kunra. rAgA: hindOLa. tALA: Adi P: tirupparam kunra vElA tiru AlavAi para shivanOD-angayarkaNNi konji muttADum-bAla

A: viruppurum viNNOrkkum kiDaikkarum tIntamizh tiruppuazh pADa nin tiruvaruL tA shIrmighum

C1: amarar munivarum meyyaDiyavarum vaNangi kumarA kumarA enru tudikkak-kOyil koNDa

2: rAmadAsan paNiyum tAmarasa pAdanE mAmayil vAhanA vaLLi deivAnai mOHanA

shrngara lahari

pallavi

shrngAra lahari shrtajana sukhakari (shrngAra)

anupallavi

sangItAm-bhOjAnanda madhumAdhuri madamadhukari mangaLAngi madanAri manOhari mAmava (shrngAra)

caraNam 1

vadana shashi kaLankita mrgamada tilakE vibhudAvaLi madanavairi sumpana samudita puLakE (nAyikE) mrdula gAna rasikE dhrtacArikE sadayamE hrdaya kairava candrikE (shrngAra)

caraNam 2

taruNa taraNi kiraNAruNa mrdu caraNE bandhu sukhamArunE caraNa caraNa bharaNA dhrta nija karuNE sarasa guna bharaNE kalavAraNE giri tanujE jagadAdima kAriNE (shrngAra)

caraNam 3

angajAri hrdayangama tarahasitE akhilAgama sannutE bhrnga chigurE karunArasa parabharitE tungajagana lalitE surasEvitE lingarAja vacanAmbuja pUjitE (shrngAra)

-- meena (123@yahoo.com), August 12, 2003.


nAdhru dhImdhIm (tillAnA). rAgA: shankarAbharaNa. dEshAdi tALA.

P: nAdhru dhImdhIm tanadhIranA nAdhutA,,ni tOmta dhI.ra.nA A: nAdrutAni tomdrutAni tAnOm tanadhiranA nAdrutillillAnA drudru tAnAtOm dhrudhrudarunA tillilAna dhIra dhiranA dhitlAm tOm kiTatakatadhingiNatOm tlAmtAm kiTatakatadhingiNatOm kiTataka tadhingiNatOm C: nIvE gatiyani nammiyunna nApai nIkinta parAmukham yAlanayya nAvE dIrcci nanu rakSimcuTakidi manci samayamurA nAtha shrI rangEsha

-- meena (123@yahoo.com), August 12, 2003.


Moderation questions? read the FAQ